Nghị định số 107/2010/NĐ - CP; ngày 29/10/2010

Đăng ngày 31 - 08 - 2011
100%

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

 

 
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
 
 
NGHỊ ĐỊNH:
 
Điu 1. Mức lương tối thiểu vùng
Mức lương tối thiểu vùng để trả công đối với lao động Việt Nam làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là doanh nghiệp)theo vùng như sau:
1. Mức 1.550.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
2. Mức 1.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
3. Mức 1.170.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
4. Mức 1.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.
Điều 2.Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vïng được quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
Điều 3. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng
1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 1 Nghị định nàyđược dùng làm căn cứ tính các mức lương trong thang lương, bảng lương, các loại phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ khác do doanh nghiệp xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định.
2. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 1 Nghị định này.
3. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 1 Nghị định này.
4. Căn cứ mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 1 Nghị định này, doanh nghiệp điều chỉnh lại tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp.
Điều 4.Tổ chức thực hiện
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp vớiTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền, phổ biến đến người lao động, người sử dụng lao động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Điều 1 Nghị định này được áp dụng như sau:
a) Cácđịa bàn quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này thực hiệntừ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
b) Các ®Þa bµn được điều chỉnh vùng áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này thực hiệntừ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
2. Bãi bỏ Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với laođộng Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các cơ quan, doanh nghiệpchịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế NN, Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).Q.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
    Nguyễn Tấn Dũng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục I
DANH MỤC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG
TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Nghị định số 107/2010/NĐ-CP
ngày  29  tháng 10  năm 2010 của Chính phủ)
____________
 
 1. Vùng I, gồm các địa bàn:
- CácquậnthuộcthànhphốNội;
- C¸c quËn thuộcthànhphốHồChíMinh.
2. VùngII, gồmcácđịabàn:
- Các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, HoàiĐức, ĐanPhượng, ThạchThất, QuốcOai,Mª Linh, Ch­¬ng Müthị xãSơnTây thuộcthànhphốNội;
- Các quận và các huyện Thuỷ Nguyên, An Dương, An Lão, VÜnh B¶othuộc thành phố Hải Phòng;
- ThànhphốH¶i D­¬ng thuộctỉnhH¶i D­¬ng;
- ThànhphốVÜnh Yªn, thÞ x· Phóc Yªn vµ huyÖn B×nh Xuyªn thuéc tØnh VÜnh Phóc;
- ThànhphốB¾c Ninh, thÞ x· Tõ S¬n vµ c¸c huyÖn QuÕ Vâ, Tiªn Du, Yªn Phong thuéc tØnh B¾c Ninh;
- C¸c thànhphốHạLong, Mãng C¸ithuộctỉnhQuảngNinh;
- ThànhphốTh¸i Nguyªn thuộctỉnhTh¸i Nguyªn;
- Thànhphố ViÖt Tr× thuộctỉnhPhó Thä;
- ThànhphốNinh B×nh thuộctỉnhNinh B×nh;
- ThànhphốHuÕ thuộctỉnhThõa Thiªn HuÕ;
- Cácquận, huyệnthuộcthànhphốĐàNẵng;
- Thànhphố Nha Trang vµ thÞ x· Cam RanhthuộctỉnhKh¸nh Hoµ;
- C¸c thành ph §µ L¹t, B¶o Léc thuc tnh L©m §ång;
- Thành ph Phan ThiÕt thuc tnh B×nh ThuËn;
- CáchuyệnthuộcthànhphốHồChíMinh;
- ThànhphốBiênHoà, thịLongKhánhcáchuyệnNhơnTrạch, LongThành, VĩnhCửu, TrảngBomthuộctỉnhĐồngNai;
- ThịThủDầuMộtcáchuyệnThuậnAn, An, BếnCát, TânUyênthuộctỉnhBìnhDương;
- Thành phố Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa và huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Thành phố Mü Tho thuéc tØnh TiÒn Giang;
- CácquậnthuộcthànhphốCầnThơ;
- Thành phố R¹ch Gi¸ thuéc tØnh Kiªn Giang;
- Thành ph Long Xuyªn thuéc tØnh An Giang;
- Thành phố Cµ Mau thuéc tØnh Cµ Mau.
3. Vùng III, gồm các địa bàn:
- Các thành phố trực thuộc tỉnh cßn l¹i (trừ các thành phố trùc thuộc tỉnh nêu tại vùng II);
- CáchuyệncònlạithuộcthànhphốHàNội;
- CáchuyệncònlạithuộcthànhphốH¶i Phßng;
- ThÞ X· ChíLinhvµ cáchuyệnCẩmGiàng, NamSách, KimThành, KinhMôn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ KỳthuộctỉnhHảiDương;
- C¸c huyÖn Yªn L¹c, VÜnh T­êng, Tam §¶o, Tam D­¬ng, LËp Th¹ch, S«ng L« thuộctỉnhVĩnhPhúc;
- C¸c huyÖn Phï Ninh, L©m Thao thuộctỉnhPhú Thä;
- C¸c huyÖn Gia B×nh, ThuËn Thµnh, L­¬ng Tµi thuộctỉnhBắcNinh;
- CáchuyệnViệtYên, YênDũng, HiÖp HoµthuộctỉnhBắcGiang;
- Các thị xã Uông Bí, CẩmPhả vµ c¸c huyện Hoành Bồ, §«ng TriÒu thuộc tỉnh Quảng Ninh;
- Các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên;
- ThÞ x· S«ng C«ng vµ c¸c huyÖn Phæ Yªn, Phó B×nh, Phó L­¬ng, §ång Hû, §¹i Tõ thuéc tØnh Th¸i Nguyªn;
- HuyÖn Mü Léc thuéc tØnh Nam §Þnh;
- C¸c huyÖn Duy Tiªn, Kim B¶ng thuéc tØnh Hµ Nam;
- ThÞ x· Tam §iÖp vµ c¸c huyÖn Gia ViÔn, Yªn Kh¸nh, Hoa L­ thuéc tØnh Ninh B×nh;
- ThÞ x· BØm S¬n vµ huyÖn TÜnh Gia thuéc tØnh Thanh Ho¸;
- HuyÖn Kú Anh thuéc tØnh Hµ TÜnh;
- ThÞ x· H­¬ng Thuû vµ c¸c huyÖn H­¬ng Trµ, Phó Léc, Phong §iÒn, Qu¶ng §iÒn, Phó Vang thuéc tØnh Thõa Thiªn HuÕ;
- Các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyªn, Nói Thµnh thuộc tỉnh Quảng Nam;
- C¸c huyÖn B×nh S¬n, S¬n TÞnh thuéc tØnh Qu¶ng Ng·i;
- ThÞ x· S«ng CÇu thuéc tØnh Phó Yªn;
- C¸c huyÖn Cam L©m, Diªn Kh¸nh, Ninh Hoµ, V¹n Ninh thuéc tØnh Kh¸nh Hoµ;
- C¸c huyÖn Ninh H¶i, ThuËn B¾c thuộctỉnhNinh ThuËn;
- C¸c huyÖn §øc Träng, Di Linh thuéc tØnh L©m §ång;
- ThÞ x· La Gi vµ c¸c huyÖn Hµm ThuËn B¾c, Hµm ThuËn Nam thuộctỉnhB×nh ThuËn;
- C¸c huyÖn Tr¶ng Bµng, Gß DÇuthuộctỉnhTâyNinh;
- C¸c thÞ x· Đồng Xoài, Ph­íc Long, B×nh Long và các huyện Chơn Thành, Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước;
- Các huyện còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai;
- Các huyện còn lại thuộc tỉnh B×nh D­¬ng;
- Các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Ch©u §øc, C«n §¶o thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- C¸c huyÖn Thñ Thõa, §øc Hoµ, BÕn Løc, CầnĐước,CÇn Giuéc thuéc tØnh Long An;
- ThÞ x· Gß C«ng vµ huyÖn Ch©u Thµnh thuéc tØnh TiÒn Giang;
- HuyÖn Ch©u Thµnh thuéc tØnh BÕn Tre;
- C¸c huyÖn B×nh Minh, Long HåthuộctỉnhVÜnh Long;
- CáchuyệnthuộcthànhphốCầnThơ;
- ThÞ x· Hµ Tiªn vµ c¸c huyÖn Kiªn L­¬ng, Phó Quèc, Kiªn H¶i, Giang Thµnh, Ch©u Thµnh thuéc tØnh Kiªn Giang;
- C¸c thÞ x· Ch©u §èc, T©n Ch©u thuéc tØnh An Giang; 
- ThÞ x· Ng· B¶y vµ c¸c huyÖn Ch©u Thµnh, Ch©u Thµnh A thuéc tØnh HËu Giang;
- C¸c huyÖn N¨m C¨n, C¸i N­íc, U Minh, TrÇn V¨n Thêi thuéc tØnh Cµ Mau.
4. Vùng IV, gồm các địa bàn còn lại./.
 


Phụ lục II
DANH MỤC ĐỊA BÀN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG
TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Nghị định số 107/2010/NĐ-CP
ngày 29  tháng 10  năm 2010 của Chính phủ)
___________
                                                                                            
 
1. Vùng I, gồm các địa bàn:
- C¸c huyÖn Cñ Chi, Hãc M«n, B×nh Ch¸nh, Nhµ BÌ thuộcthànhphố  HồChíMinh;
- Thµnh phè Biªn Hoµ vµ c¸c huyÖn Nh¬n Tr¹ch, Long Thµnh, VÜnh Cöu, Tr¶ng Bom thuéc tØnh §ång Nai;
- ThÞ x· Thñ DÇu Mét vµ c¸c huyÖn ThuËn An, DÜ An, BÕn C¸t, T©n Uyªn thuéc tØnh B×nh D­¬ng;
- Thµnh phè Vòng Tµu thuéc tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu.
2. VùngII, gồm các địa bàn:
- Cáchuyện§Þnh Qu¸n, Xu©n LécthuộctỉnhĐồngNai;
- C¸c huyÖn Phó Gi¸o, DÇu TiÕng thuộctỉnhBìnhDương;
- Thành phố T©n An vµ c¸c huyÖn §øc Hoµ, BÕn Løc, CÇn §­íc, CÇn Giuéc thuéc tØnh Long An.
3. Vùng III, gồm các địa bàn: c¸c huyÖn Thñ Thõa, §øc HuÖ, Ch©u Thµnh, T©n Trô thuéc tØnh Long An./.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 

Tin mới nhất

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tài kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV(03/09/2019 4:30 CH)

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIV(18/03/2019 3:51 CH)

Thông tư số 02/2017/TT-BTC, ngày 06/01/2017(28/02/2017 1:54 CH)

°
1213 người đang online