Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Đăng ngày 04 - 04 - 2019
100%

 

Tên TTHC

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

- Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên có công văn xác nhận việc nhận thỏa ước lao động tập thể hoặc công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật (trường hợp TƯLĐ chưa có hiệu lực) hoặc văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết (trường hợp TƯLĐ đã có hiệu lực và có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền).

- Cách thức thực hiện

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

Bản thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Người sử dụng lao động (doanh nghiệp)

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Công văn xác nhận việc nhận thỏa ước lao động tập thể hoặc công văn thông báo về việc thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật.

Phí, lệ phí

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

- Yêu cầu, điều kiện

Các quy định trong thỏa ước lao động tập thể không trái với pháp luật lao động hiện hành

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ luật Lao động năm 2012;

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

- Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

- Văn bản số 735/LĐTBXH ngày 22/7/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN.

Tin mới nhất

Thủ tục Đăng ký Hợp đồng nhận lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho Doanh nghiệp(15/01/2016 4:14 CH)

Thủ tục Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho...(15/01/2016 4:14 CH)

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động(31/08/2012 4:01 CH)

°
435 người đang online