Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Đăng ngày 11 - 08 - 2021
100%

 

 

Thủ tục

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện (Thẩm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án có sử dụng đất từ 5ha trở lên trong khu công nghiệp)

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ đề nghị thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng dự án trong KCN đến Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên trả kết quả cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện:

- Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn;

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định;

- Thuyết minh nội dung đồ án quy hoạch kèm theo các bản vẽ in màu thu nhỏ; các phụ lục tính toán kèm theo;

- Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;

- Các văn bản pháp lý có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ đầu tư dự án đầu tư
xây dựng công trình có sử dụng đất từ 5ha trở lên trong khu công nghiệp.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hưng Yên;

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt của Ban Quản lý các KCN.

- Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng năm 2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 về sửa đổi bổ sung một số Điều Luật Xây dựng;

- Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch;

- Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện phap thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Văn bản số 1138/UBND-KT1 ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư xây dựng trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

Tin mới nhất

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo...(11/08/2021 4:00 CH)

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay...(31/08/2012 4:00 CH)

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng(31/08/2012 4:00 CH)

°
870 người đang online