Lĩnh vực bảo vệ môi trường

Đăng ngày 13 - 11 - 2017
100%

 

TT

Số, kí hiệu

văn bản

Ngày tháng văn bản

Trích yếu nội dung

Ghi chú

A

Luật

1

55/2014/QH13

23/6/2014

Luật Bảo vệ môi trường

 

2

52/2005/QH11

29/11/2005

 Luật Bảo vệ môi trường

Đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2015

B

Nghị định

1 33/2017/NĐ-CP 03/4/2017 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản  
2 155/2016/NĐ-CP 18/11/2016 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường  
3 154/2016/NĐ-CP 16/11/2016 Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải  
4 60/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  

5

38/2015/NĐ-CP

 24/5/2015  Về quản lý chất thải và phế liệu  Hiệu lực thi hành 15/6/2015

6

19/2015/NĐ-CP

14/02/2015

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

 

7

18/2015/NĐ-CP

14/02/2015

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

8

03/2015/NĐ-CP

06/01/2015

Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường.

 

9

127/2014/NĐ-CP

31/12/2014

Quy định về điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường.

 

10

80/2014/NĐ-CP

06/8/2014

Về thoát nước và xử lý nước thải

 

 

11

 

35/2014/NĐ-CP

 

29/4/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Hết hiệu lực từ ngày 01/4/2015

12

179/2013/NĐ-CP

14/11/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 01/02/2017

13

142/2013/NĐ-CP

24/10/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Hết hiệu lực từ ngày 20/5/2017

14

27/2013/NĐ-CP

29/3/2013

Quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Hết hiệu lực từ ngày 15/02/2015

15

25/2013/NĐ-CP

29/3/2013

Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2017

16

29/2011/NĐ-CP

18/4/2011

Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Hết hiệu lực từ ngày 01/4/2015

17

117/2009/NĐ-CP

31/12/2009

Xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Hết hiệu lực từ ngày 30/12/2013

18

 

21/2008/NĐ-CP

 

28/02/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Hết hiệu lực từ ngày 01/4/2015

19

174/2007/NĐ-CP

29/11/2007

Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

 

20

88/2007/NĐ-CP

28/5/2007

Quy định về thoát nước đô thị và KCN

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2015

21

59/2007/NĐ-CP

09/4/2007

Quy định về quản lý chất thải rắn

 

22

80/2006/NĐ-CP

09/8/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Hết hiệu lực từ ngày 01/4/2015

C

Thông tư

1 34/2017/TT-BTNMT 04/10/2017 Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ  
2 02/2017/TT-BTC 06/01/2017 Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường  
3 31/2016/TT-BTNMT 14/10/2016 Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ  
4 19/2016/TT-BTNMT 24/8/2016 Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường  
5 66/2015/TT-BTNMT 21/12/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất    
6 65/2015/TT-BTNMT 21/12/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt  
7 64/2015/TT-BTNMT 21/12/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 03-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất  
8 62/2015/TT-BTNMT 16/12/2015  Quy định về giải thưởng môi trường Việt Nam  
9 43/2015/TT-BTNMT 29/9/2015 Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường  

10

41/2015/TT-BTNMT

 9/9/2015  Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Hết hiệu lực 27/10/2015

11

36/2015/TT-BTNMT

 30/6/2015  Về quản lý chất thải nguy hại  Hiệu lực thi hành 01/9/2015

12

35/2015/TT-BTNMT

30/6/2015   Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Hiệu lực thi hành 17/8/2015
13  27/2015/TT-BTNMT 29/5/2015   Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Hiệu lực thi hành 15/7/2015
 14  26/2015/TT-BTNMT 28/5/2015   Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản  Hiệu lực thi hành15/7/2015
 15  82/2015/TT-BTC 28/5/2015   Bãi bỏ Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn  Hiệu lực thi hành15/6/2015
16  13/2015/TT-BTNMT 31/3/2015   Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN 13-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm)  Hiệu lực thi hành01/6/2015
 17  12/2015/TT-BTNMT 31/3/2015   Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN 12-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy)  Hiệu lực thi hành01/6/2015

18

52/2013/TT-BTNMT

27/12/2013

Quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hai, chất lây nhiễm

 

19

42/2013/TT-BTNMT

03/12/2013

Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận

 

20

32/2013/TT-BTNMT

25/10/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (04 quy chuẩn)

 

21

06/2013/TT-BTNMT

07/05/2013

Ban hành Danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 

13

07/2013/TT-BCT

22/4/2013

Quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp.

 

14

01/2013/TT-BTNMT

28/01/2013

Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất

 

15

04/2012/TT-BTNMT

08/5/2012

Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

 

16

48/2011/TT-BTNMT

28/12/2011

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009

Hết hiệu lực từ ngày 17/8/2015

17

26/2011/TT-BTNMT

18/7/2011

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Hết hiệu lực từ ngày 15/7/2015

18

12/2011/TT-BTNMT

14/4/2011

Quy định về Quản lý chất thải nguy hại

Hết hiệu lực từ ngày 01/9/2015

19

08/2009/TT-BTNMT

15/7/2009

Quy định về Quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

Hết hiệu lực từ ngày 17/8/2015

20

05/2008/TT-BTNMT

08/12/2008

Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Hết hiệu lực từ ngày 02/9/2011

21

39/2008/TT-BTC

19/05/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

Hết hiệu lực từ ngày 15/6/2015

D

Quyết định

1

16/2015/QĐ-TTg

 22/5/2015  Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thái bỏ  

2

73/2014/QĐ-TTg

19/12/2014

Quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu

 

3

50/2013/QĐ-TTg

09/8/2013

Quy định về thu hồi và xử lý sản phảm thải bỏ

Hiệu lực thi hành 15/7/2015

4

647/QĐ-BTNMT

06/5/2013

Quyết định về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.

 

5

02/2013/QĐ-TTg

14/01/2013

Quyết định ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

 

6

115/1999/QĐ-TTg

16/7/1999

Quyết định về quy chế quản lý chất thải nguy hại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tin mới nhất

Lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng(02/06/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực Đầu tư(11/05/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính(30/07/2018 2:42 CH)

°
668 người đang online