Lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng

Đăng ngày 20 - 09 - 2017
100%

 

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành Văn bản

Trích yếu nội dung

Ghi chú

I

Luật

 

 

 

1 21/2017/QH14 24/11/2017 Luật Quy hoạch   

2

50/2014/QH13

18/6/2014

Luật Xây dựng

 

3

40/2013/QH13

22/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

 

4

38/2009/QH12

19/6/2009

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Điều 1 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 và được thay thế bằng quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

5

30/2009/QH12

17/ 6/2009

Luật Quy hoạch đô thị

 

6

16/2003/QH11

26/11/2003

Luật Xây dựng

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 và được thay thế bởi Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

7

27/2001/QH10

29/6/2001

Luật phòng cháy và chữa cháy

Khoản 9, Điều 3 bị bãi bỏ bởi Điều 2, Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC

II

Nghị định

 

 

 

1 02/VBHN-BXD 20/7/2018 VB hợp nhất Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng  
2 100/2018/NĐ-CP 16/7/2018 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng  
3 82/2018/NĐ-CP 22/5/2018 Quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế  
4 78/2018/NĐ-CP 16/5/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.  
5 139/2017/NĐ-CP 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.  
6 53/2017/NĐ-CP 8/5/2017 Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng  
7 42/2017/NĐ-CP 05/4/2017 Về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng
8 32/2016/NĐ-CP 06/5/2016 Quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam  
9 114/2015/NĐ-CP 09/11/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Hết hiệu lực từ ngày 10/7/2018;

(Được thay thế bởi Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018)

10

59/2015/NĐ-CP

18/6/2015

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

11

46/2015/NĐ-CP

12/5/2015

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dưng

 

12

44/2015/NĐ-CP

06/5/2015

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

 

13

80/2014/NĐ-CP

06/8/2014

Về thoát nước và xử lý nước thải

 

14

79/2014/NĐ-CP

31/7/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

 

15

121/2013/NĐ-CP

10/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

 

16

26/2013/NĐ-CP

29/3/2013

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng

 

17

15/2013/NĐ-CP

06/02/2013

Về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hết hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2015, trừ các nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

(Được thay thế bởi 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015)

18

72/2012/NĐ-CP

24/9/2012

Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

 

19

64/2012/NĐ-CP

04/9/2012

Về cấp Giấy phép xây dựng

Hết hiệu lực thi hành từ 05/8/2015.

(Được thay thế bằng Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

20

46/2012/NĐ-CP 

22/5/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Điều 1 hết hiệu lực kể từ ngày 15/9/2014.

(Được thay thế bằng Nghị định 79/2014/NĐ-CP 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy)

21

37/2010/NĐ-CP

07/4/2010

Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

 

22

23/2009/NĐ-CP

27/2/2009

Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Hết hiệu lực thi hành từ 30/11/2013.

(Được thay thế bằng Nghị định số 121/2013/NĐ-CP 10/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở)

23

12/2009/NĐ-CP

12/02/2009

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Hết hiệu lực thi hành từ 05/8/2015.

(Được thay thế bằng Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

24 29/2008/NĐ-CP 14/3/2008 Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Hết hiệu lực từ ngày 10/7/2018;

(Được thay thế bởi Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018)

25

180/2007/NĐ-CP

07/12/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

 

26 127/2007/NĐ-CP 01/8/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018:

- Sửa đổi, bổ sung: Điều 2a; Khoản 5 Điều 3; Điểm d, đ Khoản 1 Điều 5; Khoản 2 Điều 9; Điểm d, đ Khoản 1 Điều 10; Khoản 1 Điều 23

- Bổ sung các điều: Điều 2a; Điều 4a; Khoản 3 Điều 24 bởi .

- Bãi bỏ các quy định về tổ chức đánh giá sự phù hợp quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18.

27

35/2003/NĐ-CP

04/4/2003

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Hết hiệu lực từ ngày 15/9/2014.

(Được thay thế bằng Nghị định 79/2014/NĐ-CP 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy)

III

Thông tư

 

 

 

1 36/2018/TT-BCA 05/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy  
2 08/2018/TT-BXD 05/10/2018 Hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam  
3 07/2018/TT-BXD 08/8/2018 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng  
4 03/2018/TT-BXD 24/4/2018 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.  
5 02/2018/TT-BXD 06/02/2018 Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng  
6 96/2017/TT-BTC 27/09/2017 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  
7 08/2017/TT-BXD 16/5/2017 Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng  
8 05/2017/TT-BXD 5/4/2017 Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
9 04/2017/TT-BXD 30/3/2017 Quy định về quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình  
10 03/2017/TT-BXD 16/3/2017 Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng  
11 01/VBHN-BXD 15/12/2016 Thông tư Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (hợp nhất Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016);  
12 250/2016/TT-BTC 11/11/2016 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Điểm h, Khoản 2, Điều 5 được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1, Nghị định 96/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017
13 209/2016/TT-BTC 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở  
14 210/2016/TT-BTC 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng  
15 26/2016/TT-BXD 26/10/2016 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng  

16

24/2016/TT-BXD

01/9/2016

Sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

17

18/2016/TT-BXD

30/6/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Khoản 3 Điều 13 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016.

(Được bãi bỏ bởi Điều 3, Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng)

18

17/2016/TT-BXD

30/6/2016

Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Khoản 2, Điều 31; Phụ lục số 2a và Phụ lục số 07 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1, Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

(Khoản 1 Điều 33 của được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2, Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng) 

19

16/2016/TT-BXD

30/6/2016

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

20

15/2016/TT-BXD

30/6/2016

Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

 

21 12/2016/TT-BXD 29/6/2016 Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.  

22

10/2016/TT-BXD

15/3/2016

Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

 

23

03/2016/TT-BXD

10/3/2016

Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

 

24

04/2015/TT-BXD

03/4/2015

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

 

25 66/2014/TT-BCA 16/12/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật PCCC  

26

09/2014/TT-BXD

10/7/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

(Được thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BXD 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình)

27

13/2013/TT-BXD

15/8/2013

Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

(Được thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BXD 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình)

28

11/2013/TT-BXD

31/07/2013

Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản

 

29

10/2013/TT-BXD

25/07/2013

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

(Được thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BXD 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình)

30

12/2012/TT-BXD

28/12/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 03:2012/BXD.

 

31

10/2012/TT-BXD

20/12/2012

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính Phủ về cấp Giấy phép xây dựng

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016  và được thay thế bởi Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016.

32 02/2012/TT-BXD 12/6/2012 Hướng dẫn một số nội dung về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Hết hiệu lực kể từ ngày 15/12/2016;

(Được thay thế bởi Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016)

33

19/2009/TT-BXD

30/6/2009

Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế

 

24

03/2009/TT-BXD

26/3/2009

Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

(Được thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BXD 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình)

25

19/2008/TT-BXD

20/11/2008

Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng KCN, KKT

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

(Được thay thế bởi Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

IV

Quyết định

 

 

 

1 79/QĐ-BXD 15/2/2017 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng  

2

04/2008/QĐ-BXD

03/4/2008

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng

 

 

Tin mới nhất

Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính(30/07/2018 2:42 CH)

Lĩnh vực Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ(18/07/2018 10:29 SA)

Lĩnh vực liên quan đến con người(16/04/2018 10:20 SA)

°
857 người đang online