Lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng

Đăng ngày 20 - 09 - 2017
100%

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành Văn bản

Trích yếu nội dung

Ghi chú

I

Luật

 

 

 

1

50/2014/QH13

18/6/2014

Luật Xây dựng

 

2

40/2013/QH13

22/11/2013

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

 

3

38/2009/QH12

19/6/2009

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Điều 1 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 và được thay thế bằng quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

4

30/2009/QH12

17/ 6/2009

Luật Quy hoạch đô thị

 

5

16/2003/QH11

26/11/2003

Luật Xây dựng

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 và được thay thế bởi Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

6

27/2001/QH10

29/6/2001

Luật phòng cháy và chữa cháy

Khoản 9, Điều 3 bị bãi bỏ bởi Điều 2, Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC

II

Nghị định

 

 

 

1 53/2017/NĐ-CP 8/5/2017 Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng  
2 42/2017/NĐ-CP 05/4/2017 Về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

3

59/2015/NĐ-CP

18/6/2015

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

4

46/2015/NĐ-CP

12/5/2015

Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dưng

 

5

44/2015/NĐ-CP

06/5/2015

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

 

6

80/2014/NĐ-CP

06/8/2014

Về thoát nước và xử lý nước thải

 

7

79/2014/NĐ-CP

31/7/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

 

8

121/2013/NĐ-CP

10/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

 

9

26/2013/NĐ-CP

29/3/2013

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng

 

10

15/2013/NĐ-CP

06/02/2013

Về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hết hiệu lực thi hành kể từ 01/7/2015, trừ các nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

(Được thay thế bởi 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015)

11

72/2012/NĐ-CP

24/9/2012

Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

 

12

64/2012/NĐ-CP

04/9/2012

Về cấp Giấy phép xây dựng

Hết hiệu lực thi hành từ 05/8/2015.

(Được thay thế bằng Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

13

46/2012/NĐ-CP 

22/5/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Điều 1 hết hiệu lực kể từ ngày 15/9/2014.

(Được thay thế bằng Nghị định 79/2014/NĐ-CP 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy)

14

37/2010/NĐ-CP

07/4/2010

Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

 

15

23/2009/NĐ-CP

27/2/2009

Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Hết hiệu lực thi hành từ 30/11/2013.

(Được thay thế bằng Nghị định số 121/2013/NĐ-CP 10/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở)

16

12/2009/NĐ-CP

12/02/2009

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Hết hiệu lực thi hành từ 05/8/2015.

(Được thay thế bằng Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

17

180/2007/NĐ-CP

07/12/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

 

18

35/2003/NĐ-CP

04/4/2003

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Hết hiệu lực từ ngày 15/9/2014.

(Được thay thế bằng Nghị định 79/2014/NĐ-CP 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy)

III

Thông tư

 

 

 

1 08/2017/TT-BXD 16/5/2017 Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng  
2 05/2017/TT-BXD 5/4/2017 Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  
3 04/2017/TT-BXD 30/3/2017 Quy định về quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình  
4 03/2017/TT-BXD 16/3/2017 Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng  
5 01/VBHN-BXD 15/12/2016 Thông tư Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (hợp nhất Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016);  

6

24/2016/TT-BXD

01/9/2016

Sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

7

18/2016/TT-BXD

30/6/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Khoản 3 Điều 13 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016.

(Được bãi bỏ bởi Điều 3, Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng)

8

17/2016/TT-BXD

30/6/2016

Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Khoản 2, Điều 31; Phụ lục số 2a và Phụ lục số 07 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1, Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

(Khoản 1 Điều 33 của được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2, Thông tư 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng) 

9

16/2016/TT-BXD

30/6/2016

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

10

15/2016/TT-BXD

30/6/2016

Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

 

11 12/2016/TT-BXD 29/6/2016 Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.  

12

10/2016/TT-BXD

15/3/2016

Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

 

13

03/2016/TT-BXD

10/3/2016

Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

 

14

04/2015/TT-BXD

03/4/2015

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

 

15 66/2014/TT-BCA 16/12/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật PCCC  

16

09/2014/TT-BXD

10/7/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

(Được thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BXD 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình)

17 02/2014/TT-BTC 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

18

13/2013/TT-BXD

15/8/2013

Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

(Được thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BXD 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình)

19

11/2013/TT-BXD

31/07/2013

Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản

 

20

10/2013/TT-BXD

25/07/2013

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

(Được thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BXD 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình)

21

12/2012/TT-BXD

28/12/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, mã số QCVN 03:2012/BXD.

 

22

10/2012/TT-BXD

20/12/2012

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính Phủ về cấp Giấy phép xây dựng

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016  và được thay thế bởi Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016.

23

19/2009/TT-BXD

30/6/2009

Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế

 

24

03/2009/TT-BXD

26/3/2009

Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

(Được thay thế bởi Thông tư 18/2016/TT-BXD 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình)

25

19/2008/TT-BXD

20/11/2008

Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng KCN, KKT

Hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016.

(Được thay thế bởi Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

IV

Quyết định

 

 

 

1 79/QĐ-BXD 15/2/2017 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng  

2

04/2008/QĐ-BXD

03/4/2008

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng

 

Tin mới nhất

Lĩnh vực Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ(18/07/2018 10:29 SA)

Lĩnh vực liên quan đến con người(16/04/2018 10:20 SA)

Lĩnh vực hình sự(16/04/2018 9:45 SA)

°
255 người đang online