Lĩnh vực Đầu tư

Đăng ngày 06 - 02 - 2018
100%

 

STT

Số, ký hiệu

Văn bản

Ngày ban hành Văn bản

Trích yếu nội dung

Ghi chú

I

 Luật

 

1

67/2014/QH13

26/11/2014

Luật Đầu tư

Điều 6 và Phụ lục 4 hết hiệu lực thi hành  kể từ ngày 01/01/2017 và được thay thế bằng quy định tại  Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22/11/2016

2

68/2014/QH13

26/11/2014

Luật Doanh nghiệp

 

3

03/2016/QH14

22/11/2016

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư

 

4

04/2017/QH14

12/6/2017

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

II

 Nghị định

 

1

78/2015/NĐ-CP

14/9/2015

Về  đăng ký doanh nghiệp

 

2

84/2015/NĐ-CP

30/9/2015

Về giám sát và đánh giá đầu tư

 

3

96/2015/NĐ-CP

19/10/2015

Quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp

 

4

111/2015/NĐ-CP

03/11/2015

Về phát triển công nghiệp hỗ trợ

 

5

118/2015/NĐ-CP

12/11/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

 

6

50/2016/NĐ-CP

01/6/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

 

III

 Thông tư

 

1

16/2015/TT-BKHĐT

18/11/2015

Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

 

2

20/2015/TT-BKHĐT

01/12/2015

Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

 

3

22/2015/TT-BKHĐT

18/12/2015

Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư

 

4

55/2015/TT-BCT

30/12/2015

Quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

 

5

09/2016/TT-BKHĐT

30/6/2016

Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

6

02/2017/TT-BKHĐT

18/4/2017

Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

 

 

Tin mới nhất

Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính(30/07/2018 2:42 CH)

Lĩnh vực Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ(18/07/2018 10:29 SA)

Lĩnh vực liên quan đến con người(16/04/2018 10:20 SA)

°
1437 người đang online