Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

Đăng ngày 28 - 09 - 2012
100%

 

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

27/2001/QH10

26/9/2001

Luật về Phòng cháy và chữa cháy

35/2003/NĐ-CP

04/4/2003

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

04/2004/TT-BCA

31/3/2004

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy

130/2006/NĐ-CP

8/11/2006

Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

72/2009/NĐ-CP

03/9/2009

Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

52/2012/NĐ-CP

14/6/2012

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

46/2012/NĐ-CP

22/5/2012

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ cháy, nổ bắt buộc.

40/2013/QH13

 22/11/2013  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

11/2014/TT-BCA

 21/3/2014  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy

79/2014/NĐ-CP

 31/07/2014  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Tin mới nhất

Lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng(02/06/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực Đầu tư(11/05/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính(30/07/2018 2:42 CH)

°
619 người đang online