Lĩnh vực bảo vệ môi trường

Đăng ngày 27 - 08 - 2013
100%

 

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

829/QĐ-UBND

19/4/2010

Uỷ quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

08/2010/QĐ-UBND

12/4/2010

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định đề án trong lĩnh vực tài nguyên nước.

12/2010/QĐ-UBND

29/4/2010

Quyết định về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên.

02/2009/CT-UBND

19/02/2009

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

04/2009/CT-UBND

31/3/2009

Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tin mới nhất

°
763 người đang online