Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

Đăng ngày 12 - 02 - 2014
100%

 

STT

Số, ký hiệu Văn bản

Ngày ban hành Văn bản

Trích yếu nội dung

1

08/2013/TT-TTCP

31/10/2013

Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

2

78/2013/NĐ-CP

17/7/2013

Về minh bạch tài sản, thu nhập.

3

59/2013/NĐ-CP

17/6/2013

Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

4

27/2012/QH13

23/11/2012

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng.

5

01/2007/QH12

04/8/2007

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

6

120/2006/NĐ-CP

20/10/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN

7

107/2006/NĐ-CP

22/9/2006

Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xẩy ra tham nhũng

8

55/2005/QH11

29/11/2005

Luật Phòng, chống tham nhũng

Tin mới nhất

Lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng(02/06/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực Đầu tư(11/05/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính(30/07/2018 2:42 CH)

°
717 người đang online