Báo cáo thống kê định kỳ

Đăng ngày 14 - 08 - 2018
100%

 

TT

Lĩnh vực

Biểu mẫu/hướng dẫn báo cáo

 

 

1

Giám sát, đánh giá dự án đầu tư

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mẫu số 11); Thời hạn báo cáo: Trước khi khởi công dự án 15 ngày.

Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, cả năm trong giai đoạn thực hiện đầu tư đối với dự án đối với dự án (Mẫu số 12): Áp dụng đối với các dự án đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư và chưa hoàn thành các nội dung theo đăng ký; Thời hạn báo cáo: Trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo 6 tháng và trước ngày 10 tháng 02 năm sau đối với báo cáo năm

Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mẫu số 13); Thời hạn báo cáo: Trước khi bắt đầu khai thác, vận hành dự án 15 ngày.

Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư 6 tháng, cả năm trong giai đoạn khai thác, vận hành (Mẫu số 14): Áp dụng đối với các dự án đầu tư đã đi vào hoạt động sản xuất; Thời hạn báo cáo: Trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo 6 tháng và trước ngày 10 tháng 02 năm sau đối với báo cáo năm

 

2

 Quản lý nhà nước về lao động

 Báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm (Mấu số 7): Áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh; Thời hạn báo cáo trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hàng năm

 Báo cáo khai trình sử dụng lao động (Mẫu số 5): Áp dụng đối với doanh nghiệp bắt đầu hoạt động; Thời hạn báo cáo: Trước khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động

Báo cáo về định kỳ 6 tháng và hàng năm về tình hình hoạt động cho thuê lại lao động: Áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp; Thời hạn báo cáo: Trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm

3

Báo cáo đầu tư định kỳ

Báo cáo tháng (Biểu 1): Áp dụng đối với dự án đầu tư có phát sinh vốn đầu tư thực hiện trong tháng; Thời hạn báo cáo: trước ngày 12 của tháng sau tháng báo cáo.

Báo cáo quý (Biểu 2): Áp dụng đối với tất cả các dự án đầu tư; Thời hạn báo cáo: trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo.

Báo cáo năm (Biểu 3): Áp dụng đối với tất cả các dự án đầu tư; Thời hạn báo cáo: trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo.

Tin mới nhất

°
408 người đang online