Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Chi bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 20 - 01 - 2015
100%

Ngày 15/01/2015, Chi bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2015. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Phạm Thái Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ.

 

Sau 4 năm triển khai Chỉ thị 03-CT/TW, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Chi bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã dần đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ thường xuyên và đạt được những kết quả nhất định. Chi ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung học tập chuyên đề hàng năm đảm bảo kịp thời theo đúng Kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Để triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 45-KH/CBBQL ngày 01/12/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015; Quy định số 46-QĐ/CBBQL ngày 01/12/2011 về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động đến tất cả cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo; đồng thời đã phân công 01 đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Chi bộ. Hàng năm, Chi bộ đều xây dựng các Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện theo từng chuyên đề, trong đó xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể. Chi ủy, chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần, đảm bảo nội dung theo kế hoạch từ đầu năm, đồng thời có bổ sung những nội dung mới, nhằm kịp thời triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của các cấp ủy đảng cấp trên, và tình hình thực tế tại cơ quan. Tại các buổi sinh hoạt, Chi bộ đã dành ít nhất 30 phút để nghiên cứu, quán triệt, kiểm điểm kết quả làm theo đối với chuyên đề đã học tập, liên hệ gắn với hoạt động cụ thể trong công tác và sinh hoạt đối với mỗi cán bộ, đảng viên, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện trong tháng tiếp theo; đồng thời đưa kết quả thực hiện thành tiêu chí đánh giá bình xét thi đua, khen thưởng định kỳ hàng năm hoặc đột xuất đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Chi bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã kết hợp tốt việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Qua đó đã tạo được những chuyển biến tích cực trong đội ngũ đảng viên, công chức cơ quan. Một số kết quả cụ thể là:

Một là: Hầu hết các cán bộ, đảng viên trong cơ quan đều đã tích cực rèn luyện nâng cao ý thức tự giác và có trách nhiệm đối với công việc được phân công, đặc biệt đối với các Lãnh đạo cấp phòng trở lên đều đã phát huy tốt trách nhiệm nêu gương của mình trong thực hiện nhiệm vụ, là tấm gương để các cán bộ, công chức noi theo; 100% đảng viên trong Chi bộ được đánh giá, xếp loại hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong thời gian qua, Chi bộ Ban có 11 lượt đảng viên được nêu gương ghi vào Sổ Đảng viên tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 03  đảng viên được Bí thư Chi bộ tăng Giấy khen.

Hai là: Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của các cán bộ, công chức trong cơ quan ngày được nâng cao. Trong thời gian qua, việc xử lý các công việc tại cơ quan cơ bản được đảm bảo theo đúng thời hạn và quy định của pháp luật; không có cán bộ, công chức có thái độ sách nhiễu, gây phiền hà đến mức phải xử lý kỷ luật. Các năm qua, tại cơ quan không có đơn thư, khiếu nại tố cáo đối với cán bộ, công chức thuộc Ban.

Ba là: Các cán bộ, đảng viên trong cơ quan đều chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; không có biểu hiện suy khoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không có cán bộ, đảng viên bị vi phạm xử lý kỷ luật.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Còn một số ít cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác chưa cao, chưa thật sự tâm huyết và trách nhiệm với công việc, chưa thật sự phát huy tốt tinh thần nghiên cứu, tự học tập, đôi khi nói còn chưa đi đôi với làm...; Số đảng viên tiêu biểu được nêu gương và khen thưởng còn ít. Trong sinh hoạt chi bộ, một số đảng viên vẫn chưa tích cực trong tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến; Các đảng viên, quần chúng chưa tích cực viết và đưa bài về kết quả học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lên Cổng Thông tin điện tử của Ban.

Nguyên nhân của các hạn chế nêu trên là do còn một số đảng viên, cán bộ chưa xác định đầy đủ được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phương pháp tổ chức triển khai, quán triệt của Chi bộ còn chưa phong phú, sinh động; một số đảng viên còn e dè chưa mạnh tích cực trong tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến; chưa có giải pháp hiệu quả để khuyến khích các đảng viên, quần chúng thi đua viết bài để đưa lên Cổng Thông tin điện tử của Ban.

  Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2015, Chi ủy chi bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã đề ra một số giải pháp sau đây:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giám sát đảng viên, quần chúng trong việc thực hiện Quy định số 46- QĐ/CBBQL ngày 01/12/2011 của Chi bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành TW Đảng và Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 15/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hai là: Đổi mới, cải tiến phương pháp quán triệt, khuyến khích các đảng viên tích cực hơn trong tham gia thảo luận, học tập. Tăng cường công tác nghiên cứu, viết bài về kết quả học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lên Cổng Thông tin điện tử của Ban trong toàn thể đảng viên, quần chúng trong chi bộ.

Ba là: Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể đảng viên, quần chúng chi bộ. Duy trì việc nêu gương, ghi Sổ Đảng viên tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho những tấm gương, những cán bộ đảng viên, quần chúng có thành tích xuất sắc trong việc làm theo tại các kỳ sinh hoạt hàng tháng. Thực hiện phê bình những cán bộ đảng viên, quần chúng không thực hiện làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là: Đưa vào nội dung kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên trong chi bộ gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Tin mới nhất

Cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (11/07/2017 9:00 SA)

Cán bộ công chức Ban Quản lý các KCN tỉnh tích cực học tập và làm theo phong cách quần chúng của...(12/08/2013 4:08 CH)

Bác nắm bàn tay than bụi của chúng tôi(06/12/2012 4:05 CH)

°
1010 người đang online