Các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 12 - 01 - 2016
100%

STT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HƯNG YÊN

Mức độ 2

Mức độ 3

I

 LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

 

 

1

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Chi tiết

Chi tiết

2

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);

Chi tiết

Chi tiết

3

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Chi tiết

Chi tiết

4

Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chi tiết

Chi tiết

5

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Chi tiết

 Chi tiết 

6

Thủ tục  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Chi tiết

 Chi tiết

7

Thủ tục Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chi tiết

 Chi tiết

8

Thủ tục Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

Chi tiết

 Chi tiết

9

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh      

Chi tiết

Chi tiết

10

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 

Chi tiết

 Chi tiết

11

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư

Chi tiết

 Chi tiết

12

Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

Chi tiết

 Chi tiết

13

Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Chi tiết

 Chi tiết

14

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chi tiết

Chi tiết

15

Thủ tục Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chi tiết

Chi tiết

16

Thủ tục Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chi tiết

 

17

Thủ tục Giãn tiến độ đầu tư

 Chi tiết  Chi tiết
 18 Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Chi tiết Chi tiết
 19 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Chi tiết  Chi tiết
20 Thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Chi tiết Chi tiết
21 Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Chi tiết Chi tiết
22 Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Chi tiết  Chi tiết 
23 Thủ tục Cung cấp thông tin về dự án đầu tư  Chi tiết Chi tiết
24 Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư  Chi tiết Chi tiết
25 Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên  Chi tiết Chi tiết
26 Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên  Chi tiết Chi tiết
27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp Chi tiết Chi tiết

 

28

Cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong các khu công nghiệp.

Chi tiết

Chi tiết

29

Sửa đổi bổ sung Giấy phép kinh doanh liên quan đến nội dung hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.  Chi tiết Chi tiết
30 Sửa đổi bổ sung thông tin đăng ký trong Giấy phép kinh doanh.  Chi tiết Chi tiết
31 Cấp lại Giấy phép kinh doanh.  Chi tiết  

II

 LĨNH VỰC QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

 

 

1

Cấp Giấy phép xây dựng.

Chi tiết

Chi tiết

2

Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn.

 Chi tiết  Chi tiết

3

Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

 Chi tiết  Chi tiết

4

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

Chi tiết

Chi tiết

5

Gia hạn Giấy phép xây dựng.

Chi tiết

Chi tiết

6

Cấp lại Giấy phép xây dựng.

Chi tiết

Chi tiết

7

Cấp Giấy phép di dời công trình.

Chi tiết

Chi tiết

8

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Chi tiết Chi tiết
9 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch Chi tiết Chi tiết

III

 LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

 

 1

Thủ tục Xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 

Chi tiết

Chi tiết

 2

Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Chi tiết

 Chi tiết

3

Thủ tục Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

Chi tiết

Chi tiết
4 Thủ tục chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN và tự xử lý nước thải phát sinh. Chi tiết  

IV

 LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

Chi tiết

 Chi tiết

2

Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

Chi tiết

 

V

 LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH

 

 

1

Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên.

Chi tiết

 Chi tiết

VI

 LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

 

 

1

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp. (Hướng dẫn tạm thời)

Chi tiết

Chi tiết

2

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động. (Hướng dẫn tạm thời)

Chi tiết

 

3

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động. (Hướng dẫn tạm thời)

Chi tiết

Chi tiết

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động. (Hướng dẫn tạm thời)

 Chi tiết  
5

Đăng ký Hợp đồng nhận lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho Doanh nghiệp.

 Chi tiết  Chi tiết

VII

 LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

 

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Chi tiết

Chi tiết

2

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam  

Chi tiết

Chi tiết 

3

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết

Chi tiết 

4

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam  

Chi tiết

 Chi tiết

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

    Chi tiết     Chi tiết

VIII

 LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

 

 

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu.

Chi tiết

 

2

Giải quyết khiếu nại lần hai .

Chi tiết

 

3

Giải quyết tố cáo.

Chi tiết

 

4

Thủ tục Tiếp công dân.

Chi tiết  

5

Thủ tục Xử lý đơn, thư.

Chi tiết  

IX

 LĨNH VỰC BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ

 

 

1

Biểu mẫu/hướng dẫn báo cáo

Chi tiết

Chi tiết

Tin mới nhất

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định...(31/10/2017 7:32 SA)

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.(30/10/2017 4:06 CH)

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu...(30/10/2017 3:45 CH)

Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo(20/01/2017 3:33 CH)

Cấp Giấy phép di dời công trình(20/01/2017 3:33 CH)

Cấp Giấy phép xây dựng(17/01/2017 2:53 CH)

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng.(17/12/2016 8:47 SA)

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay...(12/12/2016 3:33 CH)

°
1367 người đang online