Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

Đăng ngày 25 - 01 - 2016
100%

Thủ tục

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư cho Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của nhà đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận văn bản đề nghị.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản cung cấp thông tin của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Lệ phí:

Theo từng nội dung thông tin được cung cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;

Tin mới nhất

(01/01/2017 8:42 SA)

Cấp lại Giấy phép kinh doanh.(11/05/2016 4:15 CH)

Sửa đổi bổ sung Giấy phép kinh doanh liên quan đến nội dung hoạt động mua bán hàng hoá và các...(11/05/2016 4:15 CH)

Sửa đổi bổ sung thông tin đăng ký trong Giấy phép kinh doanh.(11/05/2016 4:15 CH)

Cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp...(11/05/2016 4:15 CH)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.(10/05/2016 4:15 CH)

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.(06/05/2016 4:15 CH)

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.(06/05/2016 4:15 CH)

°
232 người đang online