Sửa đổi bổ sung Giấy phép kinh doanh liên quan đến nội dung hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.

Đăng ngày 11 - 05 - 2016
100%

 Thủ tục

Sửa đổi bổ sung Giấy phép kinh doanh liên quan đến nội dung hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá.

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Công Thương. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương gửi ý kiến bằng văn bản về những vấn đề thuộc chức năng quản lý.

- Bước 4: Sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương, Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tổng hợp, trình UBND tỉnh cấp Giấy phép kinh doanh. Trường hợp Bộ Công Thương không chấp thuận, Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết.

- Bước 5: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương, UBND tỉnh cấp Giấy phép kinh doanh cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá;

- Chứng từ của cơ quan thuế về thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liền kề. Trường hợp không có hoặc thiếu chứng từ, doanh nghiệp giải trình bằng văn bản nêu rõ lý do;

- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá;

- Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa đã được cấp phép;

 - Giấy phép kinh doanh đã được cấp (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 33 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép kinh doanh.

- Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh (Mẫu MĐ-2: Thông tư số 08 /2013/TT-BCT ngày 22/4/ 2013 của Bộ Công Thương). (Tải về)

- Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo (Mẫu MĐ-6: Thông tư số 08 /2013/TT-BCT ngày 22/4/ 2013 của Bộ Công Thương). (Tải về)

- Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa đã được cấp phép (BC-3: Thông tư số 08 /2013/TT-BCT ngày 22/4/ 2013 của Bộ Công Thương). (Tải về)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;

- Phạm vi hoạt động phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 (Tải về);

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ(Tải về);

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương (Tải về).

Tin mới nhất

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.(31/10/2017 4:15 CH)

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư(31/10/2017 4:14 CH)

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư(31/10/2017 4:14 CH)

°
113 người đang online