Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 08 - 07 - 2016
100%

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, là năm diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, và cũng là năm đầu tiên Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), và là thành viên Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

 

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, và nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi, sẽ tác động tích cực đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên nói riêng. Để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã xây dựng một số kế hoạch hoạt động để thực hiện, với nội dung, tiến độ rõ ràng; đồng thời đã thực hiện phát động phong trào thi đua tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động để hưởng ứng triển khai thực hiện.

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2016:

1. Về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ công chức:

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức sắp xếp lại các phòng chuyên môn nghiệp vụ theo Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Quyết định thành lập và đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Ban kể từ ngày 06/01/2016. Ngay sau khi tổ chức sắp xếp lại, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã sớm ổn định tổ chức, hoạt động hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên xây dựng hoàn thành Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2016; Hoàn thành Đề án điều chỉnh vị trí việc làm; kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2017, và báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các Đề án, kế hoạch, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã bám sát vào quan điểm chỉ đạo của Đảng, hướng dẫn tại các văn bản của Chính phủ, Bộ ngành và cơ quan chức năng của tỉnh để thực hiện. Nhìn chung, nội dung các Đề án, kế hoạch đều cụ thể rõ ràng, đảm bảo theo đúng yêu cầu và các quy định hiện hành.

Tiếp tục từng bước kiện toàn tổ chức cán bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng, phó trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng và phó trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch Trưởng phòng, phó trưởng phòng hoặc tương đương Ban Quản lý các KCN tỉnh năm 2016 theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh tại Văn bản số 30/SNV-CCVC ngày 20/01/2016 về việc xác nhận quy hoạch cán bộ diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý. Việc điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng, phó trưởng phòng, rà soát, bổ sung quy hoạch Trưởng phòng, phó trưởng phòng hoặc tương đương Ban đều được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đối tượng được điều động, bổ nhiệm đều đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Sau khi được điều động, bổ nhiệm đã sớm thể hiện, và khẳng định được vai trò, trách nhiệm của bản thân trên cương vị mới được phân công.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh, phù hợp với các quy định của pháp luật mới được ban hành và thực tế triển khai tại cơ quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức rà soát, ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ban (Quyết định số 212/QĐ-BQL ngày 25/4/2016); Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm dịch vụ công (Quyết định số 10/QĐ-BQL ngày 06/01/2016) và thực hiện chỉnh sửa bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và thực tế triển khai tại cơ quan (Quyết định số 159/QĐ-BQL ngày 30/3/2016). Các Quy chế sau khi được rà soát, ban hành đều bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tế triển khai thực hiện tại cơ quan, đáp ứng các yêu cầu về công tác cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan... Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời chấn chỉnh cán bộ công chức có vi phạm trong giải quyết thủ tục, gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cử 01 công chức tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở ngành, 01 công chức tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và trên 10 lượt công chức tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công nghệ thông tin, về đầu tư công và giám sát đầu tư, sử dụng phần mềm,…. do các cơ quan trung ương và các sở ngành trong tỉnh tổ chức. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có thêm 02 công chức hoàn thành khóa đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Nhìn chung, việc bố trí cán bộ công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng đều đảm bảo theo đúng quy trình thủ tục, đáp ứng yêu cầu về điều kiện vị trí việc làm, nâng cao chất lượng, kỹ năng quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức; và đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ hiệu quả, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh. Đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng từng bước nâng cao trình độ, hoàn thiện năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng hoạt động trong quá trình thực hiện công vụ.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan đã gắn kết các nội dung quy chế dân chủ với Luật cán bộ công chức, Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cải cách hành chính… Mối quan hệ giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giữ vững, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, và cán bộ công chức viên chức lao động cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu chung. Trong quá trình triển khai thực hiện, đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, qua đó góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

2. Về công tác cải cách thủ tục hành chính:

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục duy trì công khai Bộ thủ tục hành chính; các mẫu đơn, mẫu tờ khai; các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của Ban, tại trụ sở cơ quan, các phòng chuyên môn bảo đảm đúng quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp. Tổ chức rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố 26 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh theo nội dung công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết từ 02 đến 07 ngày làm việc đối với 09 thủ tục hành chính.

Trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, công chức cơ quan cơ bản thực hiện đúng các quy định của thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố và các quy định có liên quan. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tiếp nhận mới 162 hồ sơ thủ tục hành chính, và 03 hồ sơ thủ tục hành chính của kỳ trước chuyển sang, đã giải quyết 162 hồ sơ, trong đó có 159 hồ sơ được giải quyết đúng, hoặc sớm hơn thời hạn quy định, đạt 98,1%.

3. Về hiện đại hóa hành chính

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước. Duy trì hoạt động của Hệ thống mạng nội bộ và mạng Internet phục vụ cho hoạt động chuyên môn của cơ quan; thực hiện có hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh để phục vụ công tác quản lý, điều hành; triển khai và duy trì hoạt động Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; duy trì thực hiện công khai, minh bạch quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Duy trì công khai đầy đủ các thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ban theo quy định; thường xuyên cập nhật, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ban các thông tin chính về tình hình hoạt động của cơ quan, hoạt động của các doanh nghiệp và khu công nghiệp; kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các nhà đầu tư,... để các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, theo dõi, giám sát.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008, ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng năm 2016; tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của phiên bản ISO 9001:2015, và đang rà soát sửa đổi, hoàn thiện các văn bản của Hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp phiên bản mới.

4. Về công tác quản lý tài chính công:

Thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; xây dựng kế hoạch phân bổ dự toán chi ngân sách để tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định; tổ chức thực hiện việc chi tiêu, sửa chữa, mua sắm, vật tư, trang thiết bị theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công, Quy trình mua sắm theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và quy định hiện hành. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức thực hiện hoàn thành việc sửa chữa lớn đối với 02 xe ô tô của cơ quan, để phục vụ công chức lãnh đạo đi công tác; hoàn thành việc mua sắm vật tư, thiết bị và chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào kho lưu trữ tập trung của Ban. Nhìn chung, quá trình tổ chức triển khai thực hiện mua sắm, sửa chữa đều bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Tổng kinh phí tiết kiệm từ nguồn khoán chi thường xuyên 6 tháng đầu năm so với kế hoạch phân bổ dự toán chi ngân sách cả năm 2016 là 120.000.000 đồng. Trong đó, tiết kiệm từ phần chi cho con người là 38.800.000 đồng; tiết kiệm từ chi hoạt động thường xuyên là 81.200.000 đồng.

5. Về thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí:

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, các nội dung cần công khai, phổ biến, lấy ý kiến công chức, lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định. Duy trì thực hiện họp giao ban hàng tháng theo đúng Quy chế làm việc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã ban hành, để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng của các phòng, công chức, những khó khăn, vướng mắc, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tháng tiếp theo. Kịp thời phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức, lao động cơ quan các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh liên quan đến hoạt động của cơ quan; các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2016; các kế hoạch hoạt động năm 2016 của cơ quan; kết quả xét đề nghị nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đợt 1 năm 2016; kết quả đánh giá, xếp loại công chức, lao động hàng tháng; Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật. Hình thức tổ chức phổ biến quán triệt: Thông qua việc tổ chức hội nghị chuyên đề, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh, niêm yết tại trụ sở cơ quan. Qua đó giúp công chức, viên chức, lao động cơ quan nắm được các nội dụng, trách nhiệm của bản thân để thực hiện, đồng thời giám sát việc thực hiện tại cơ quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban không nhận được phản ánh, kiến nghị nào về việc cán bộ công chức của Ban gây phiền hà, sách nhiễu đối với các doanh nghiệp, người dân; và cũng không có cán bộ công chức vi phạm các quy định của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tới mức bị xử lý kỷ luật.

6. Về quản lý hoạt động các KCN

5.1. Tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh:

Nhìn chung, hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng được các Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo đầy đủ mặt bằng sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư, trong đó KCN Phố Nối A tiếp tục đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng trên phần diện tích khoảng 55 ha; KCN Dệt May phố nối tiếp tục san lấp mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng thêm khoảng 20 ha; KCN Yên Mỹ II, chủ đầu tư đang tích cực thực hiện các thủ tục thu hồi đất để đầu tư xây dựng hạ tầng KCN.

5.2. Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh:

Thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong 6 tháng đầu năm 2016, các KCN trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận thêm 24 dự án đầu tư, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó 14 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 10 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 154 triệu USD và 3.182 tỷ đồng, tổng diện tích đã cho thuê lại trên 28 ha. Bên cạnh đó, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 11 dự án, trong đó 09 dự án có vốn đầu tư  nước ngoài và 02 dự án có vốn đầu tư trong nước, với vốn đầu tư điều chỉnh tăng 34 triệu USD và 54 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư nước ngoài cấp mới và điều chỉnh tăng là 188 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015; tổng vồn đầu tư trong nước cấp mới và điều chỉnh tăng là 3.236 tỷ đồng, bằng 4,2 lần so với năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm 2016, có 07 dự án chấm dứt hoạt động trước thời hạn; Điều chỉnh giảm vốn đầu tư 02 dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký giảm là 818 tỷ đồng và 10,1 triệu USD.

Đến nay, các KCN của tỉnh có 291 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó 161 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 130 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,68 tỷ USD và 15.000 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các KCN 566 ha.

5.3. Tình hình hoạt động của các dự án đầu tư trong KCN:

Các dự án đầu tư trong các KCN tỉnh đều có tính khả thi cao, tiến độ thực hiện đều cơ bản đảm bảo như đã đăng ký. Trong 6 tháng đầu năm có thêm 6 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh lên 241 dự án, chiếm 83,4% tổng số dự án còn hiệu lực. Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 2,178 tỷ USD và bằng 81,3% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án có có vốn đầu tư nước ngoài và 10.085 tỷ đồng, bằng 67,5% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án có vốn đầu tư trong nước. Các dự án đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho trên 40.000 lao động.

5.4. Về công tác rà soát, đánh giá hoạt động dự án đầu tư trong KCN:

Công tác kiểm tra giám sát và quản lý các dự án sau cấp phép được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban đã thực hiện cấp, điều chỉnh cho 20 lượt Giấy phép xây dựng, 02 chứng chỉ quy hoạch; chấp thuận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho 10 dự án, kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho 03 dự án; cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D cho trên 20 lượt hồ sơ. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với 02 dự án đầu tư trong các KCN. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 15 dự án, trong đó đến nay đã hoàn thành kiểm tra, giám sát của 05 dự án theo kế hoạch. Nhìn chung các doanh nghiệp được kiểm tra đều cơ bản thực hiện theo đúng các quy định về bảo vệ môi trường, tuy nhiên còn có một số doanh nghiệp vi phạm quy định về quản lý, xử lý chất thải, dán biển cảnh báo chất thải nguy hại. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã chủ động phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng KCN Phố Nối A tổ chức rà soát đôn đốc các doanh nghiệp đấu nối thoát nước mưa, nước thải của các doanh nghiệp trong KCN; duy trì thường xuyên hoạt động giám sát đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án của các doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát đã thực hiện đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xây dựng.

Nhìn chung, các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm đến nay cơ bản đã hoàn thành, đáp ứng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số nhiệm vụ còn chậm hoàn thành như: Việc rà soát, sửa đổi các văn bản của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 -2008 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho phù hợp với phiên bản ISO 9001: 2015; xây dựng Quy chế Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch triển khai, phương án PCCC&CNCH trong các KCN trên địa bàn tỉnh; tiến độ triển khai dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở cơ quan. Hay vẫn còn có doanh nghiệp trong KCN chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy hoạch xây dựng; việc đấu nối nước thải của một số doanh nghiệp đã đầu tư trước, vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN Phố Nối A còn chậm, vướng mắc chưa đạt tiến độ đề ra...

 Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực của một số cán bộ công chức, cũng như công tác quản lý, tổ chức triển khai tại một số bộ phận còn hạn chế, chưa tích cực chủ động trong tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện; ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp còn hạn chế, việc xử lý một số trường hợp vi phạm chưa kịp thời, chưa nghiêm.

II. Phương hướng, một số nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2016

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm, cần tập trung một số nhiệm vụ chính là:

- Duy trì thực hiện công khai bộ thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai trên Cổng thông tin điện tử của Ban, tại trụ sở cơ quan và tại các bộ phận trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban được công bố và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính theo quy định.

- Duy trì công khai kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Ban; địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính, quy định hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Ban, tại trụ sở cơ quan để các tổ chức, cá nhân giám sát việc thực hiện. Tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Tập trung hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia sang phiên bản ISO 9001:2015; tổ chức công bố và triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.

- Tập trung hoàn thành xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, ban hành mới, và sửa đổi bổ sung một số nội quy, quy chế hoạt động cơ quan: Xây dựng, ban hành Nội quy của Ban; ban hành quy chế nội bộ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống mạng, máy tính tại Ban; Sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá công chức, viên chức và lao động của Ban.

- Tập trung nghiên cứu triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông, xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong giải quyết một số thủ tục như: thủ tục đăng ký đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài; thủ tục cấp giấy phép xây dựng, thẩm duyệt PCCC và thủ tục thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Rà soát, đánh giá khả triển khai đầu tư xây dựng của các KCN đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Trên cơ sở đó tập trung đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư KCN có điều kiện thuận lợi và khả năng thu hút nhanh, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, để đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN, tiếp nhận dự án đầu tư trong các năm tiếp theo.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đã được chấp thuận Bản cam kết BVMT theo Kế hoạch số 656/KH-BQL ngày 31/12/2015 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các ngành đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng KCN và các dự án đầu tư trong các KCN, nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh; Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện dự án.

- Tập trung đôn đốc các nhà thầu, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở cơ quan trong năm 2016, hoàn thành các thủ tục nhận bàn giao đưa vào sử dụng, các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

Tin mới nhất

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên ban hành văn bản số 83/CV-BQL ngày 03/02/2020 về...(03/02/2020 4:51 CH)

Thông báo về việc ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp...(19/09/2019 8:44 SA)

Thông báo số 562/TB-BQL ngày 3/7/2019 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Quản lý các khu...(12/07/2019 4:23 CH)

°
793 người đang online