Cấp Giấy phép di dời công trình

Đăng ngày 20 - 01 - 2017
100%

 

Thủ tục

Cấp Giấy phép di dời công trình

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép di dời công trình cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp Giấy phép di dời công trình cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình;

2. Hai (02) tập bản vẽ gồm:

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ tổng mặt bằng, nơi công trình sẽ được di dời đến tỷ lệ 1/50-1/500.

- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100-1/200, mặt cắt móng (trường hợp có công trình ngầm bên trong công trình thì phải thể hiện mặt cắt ngang chi tiết qua vị trí công trình ngầm) tỷ lệ 1/50 tại địa điểm công trình sẽ di dời tới.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính phương án di dời do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện, gồm:

- Phần thuyết minh: Nêu được hiện trạng công trình và khu vực công trình sẽ được di dời tới; giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng xe máy, thiết bị, nhân lực; giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và các công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời; tổ chức, cá nhân thực hiện di dời công trình;

- Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.

5. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân lập thiết kế, báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình và phương án di dời, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của người Chủ trì thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ đầu tư xây dựng công trình trong KCN, trong quá trình xây dựng, hoạt động sản xuất có nhu cầu di dời công trình xây dựng.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép di dời công trình kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của Ban Quản lý các KCN hoặc Thông báo trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép di dời công trình.               

- Lệ phí:

150.000đ/01 giấy phép

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình (tải về  mẫu 07);

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (tải về mẫu 08).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Việc di dời công trình xây dựng từ vị trí này đến vị trí khác phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, không làm ảmh hưởng đến công trình lân cận; bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về KCN, KCX và KKT;

- Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

- Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc uỷ quyền cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Tin mới nhất

Các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên(21/11/2019 4:13 CH)

Thẩm định thiết kế cơ sở (Công bố tạm thời)(21/09/2018 2:49 CH)

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định...(31/10/2017 7:32 SA)

°
371 người đang online