Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

Đăng ngày 20 - 01 - 2017
100%

 

Thủ tục

Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp Giấy phép xây dựng cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo có tỷ lệ tương ứng với các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo; ảnh chụp (10 x 15cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo;

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa hai (02) tập bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt (Trường hợp sửa chữa, cải tạo có liên quan đến kết cấu  móng công trình thì kèm theo bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng) đã được phê duyệt theo quy định của bộ phận, hạng mục công trình đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo. Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì các bản vẽ thiết kế quy định tại thủ tục này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của người Chủ trì thiết kế kiến trúc, kết cấu.

5. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính kết quả thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, kèm theo bản sao tập bản vẽ thiết kế PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định đối với công trình thuộc danh mục chi tiết tại Phụ lục I.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) gốc.

- Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư.

- Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư dự án  trong KCN có công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình làm thay đổi kết cấu chịu lực, thay đổi công năng sử dụng, làm ảnh hưởng tới môi trường và an toàn công trình;

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc Thông báo trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng              

- Lệ phí:

 150.000đ/01 giấy phép

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp phép xây dựng sửa chữa cải tạo (tải mẫu 03);

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (tải về mẫu 08).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Đối với các công trình quy định phải thiết kế và thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy thì phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế trước khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng (danh mục chi tiết tại Phụ lục I).

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về KCN, KCX và KKT;

- Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

- Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc uỷ quyền cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Tin mới nhất

Các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên(21/11/2019 4:13 CH)

Thẩm định thiết kế cơ sở (Công bố tạm thời)(21/09/2018 2:49 CH)

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định...(31/10/2017 7:32 SA)

°
81 người đang online