Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Đăng ngày 11 - 08 - 2021
100%

 

 

Thủ tục

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng phân khu được duyệt trong các KCN).

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch theo quy định đến Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên trả kết quả cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện:

- Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn;

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (Tham khảo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ đầu tư dự án đầu tư
xây dựng công trình.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hưng Yên;

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, mật động xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến đấu nối hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

- Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Không;

(Ban Quản lý các KCN xây dựng Mẫu đơn để các Chủ đầu tư tham khảo thực hiện).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng năm 2014; Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 về sửa đổi bổ sung một số Điều Luật Xây dựng;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch;

- Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện phap thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Văn bản số 1138/UBND-KT1 ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án đầu tư xây dựng trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên Quy định phân cấp quản lý và phân công nhiệm vụ về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tin mới nhất

Các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên(05/10/2021 4:13 CH)

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công...(11/08/2021 2:49 CH)

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình theo giai đoạn...(11/08/2021 3:33 CH)

°
103 người đang online