Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Đăng ngày 28 - 11 - 2016
100%

 

 Thủ tục

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trước ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục, công trình xây dựng cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận được báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục, công trình xây dựng của chủ đầu tư, Ban Quản lý các KCN Thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra. 

- Bước 3: Tổ chức kiểm tra; Trường hợp nếu hạng mục, công trình xây dựng chưa đủ điều kiện để chấp thuận kết quả nghiệm thu, Ban Quản lý các KCN ban hành Thông báo đề nghị chủ đầu tư khắc phục các tồn tại theo quy định.

- Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục, công trình xây dựng của chủ đầu tư (không bao gồm thời gian Chủ đầu tư khắc phục các tồn tại theo yêu cầu), Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên ban hành Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

01 (một) báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục, công trình xây dựng.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục, công trình xây dựng của chủ đầu tư (không bao gồm thời gian Chủ đầu tư khắc phục các tồn tại theo yêu cầu), Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên ban hành Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu cho Nhà đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ dự án trong KCN đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng (danh mục chi tiết tại Phụ lục I) (Tải về)  môi trường (danh mục chi tiết tại Phụ lục II) (Tải về).

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình xây dựng               

- Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục, công trình xây dựng (tải về mẫu 09)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về KCN, KCX và KKT;

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì và giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Tin mới nhất

Các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên(21/11/2019 4:13 CH)

Thẩm định thiết kế cơ sở (Công bố tạm thời)(21/09/2018 2:49 CH)

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định...(31/10/2017 7:32 SA)

°
293 người đang online