Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử theo mức độ 3 của dịch vụ công trực tuyến.

Đăng ngày 03 - 10 - 2017
100%

Ngày 15/8/2017, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử (bao gồm: Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; Cấp, cấp lại giấy phép lao động; Xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam). Theo đó kể ngày 02/10/2017, bên cạnh phương thức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính cho cơ quan chấp thuận/cơ quan cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động có thể thực hiện thủ tục thông qua Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ: http//dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

 

Để thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử, người sử dụng lao động phải đăng ký tài khoản để đăng nhập và thực hiện việc khai báo thông tin vào tờ khai, đồng thời đính kèm các tài liệu kèm theo dưới dạng pdf, doc, docx, jpg trên Cổng thông tin điện tử. Người sử dụng lao động có thể nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ đăng ký của người sử dụng lao động hoặc qua thư điện tử.

Quy trình cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được thực hiện như sau:

1. Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

- Thời gian thực hiện: Trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài đối với trường hợp xin chấp thuận lần đầu; Trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài đối với trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng lao động thực hiện khai báo thông tin vào tờ khai theo mẫu và đính kèm Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài gửi đến cơ quan chấp thuận thông qua Cổng thông tin điện tử theo thời hạn quy định.

Bước 2: Cơ quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động trong thời hạn không quá 12 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai báo trên Cổng thông tin điện tử. Trường hợp hồ sơ khai báo chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan chấp thuận trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Bước 3: Sau khi nhận được trả lời kết quả thông báo hồ sơ hợp lệ, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc báo cáo đến cơ quan chấp thuận để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.

Bước 4: Cơ quan chấp thuận trả kết quả cho người sử dụng lao động trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc báo cáo.

2. Cấp giấy phép lao động

- Thời gian thực hiện: Trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng lao động thực hiện khai báo thông tin vào tờ khai theo mẫu và đính kèm các tài liệu kèm theo (theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP) gửi đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua Cổng thông tin điện tử theo thời hạn quy định.

Bước 2: Cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai báo trên Cổng thông tin điện tử. Trường hợp hồ sơ khai báo chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Bước 3: Sau khi nhận được trả lời kết quả thông báo hồ sơ hợp lệ, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc hồ sơ đến cơ quan cấp giấy phép lao động để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.

Bước 4: Cơ quan cấp giấy phép lao động trả kết quả cho người sử dụng lao động trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ.

3. Cấp lại giấy phép lao động

- Thời gian thực hiện: Khi Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng lao động thực hiện khai báo thông tin vào tờ khai theo mẫu và đính kèm các tài liệu kèm theo (theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP) gửi đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua Cổng thông tin điện tử.

Bước 2: Cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai báo trên Cổng thông tin điện tử. Trường hợp hồ sơ khai báo chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Bước 3: Sau khi nhận được trả lời kết quả thông báo hồ sơ hợp lệ, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc hồ sơ đến cơ quan cấp giấy phép lao động để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.

Bước 4: Cơ quan cấp giấy phép lao động trả kết quả cho người sử dụng lao động trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ.

4. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

- Thời gian thực hiện: Trước ít nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng lao động thực hiện khai báo thông tin vào tờ khai theo mẫu và đính kèm các tài liệu kèm theo (theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP) gửi đến cơ quan cấp giấy phép lao động qua Cổng thông tin điện tử theo thời hạn quy định.

Bước 2: Cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khai báo trên Cổng thông tin điện tử. Trường hợp hồ sơ khai báo chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Bước 3: Sau khi nhận được trả lời kết quả thông báo hồ sơ hợp lệ, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính bản gốc hồ sơ đến cơ quan cấp giấy phép lao động để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định.

Bước 4: Cơ quan cấp giấy phép lao động trả kết quả cho người sử dụng lao động trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ.

Cũng theo quy định tại Thông tư, Người sử dụng lao động thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử có trách nhiệm: Khai báo trung thực thông tin và bảo vệ thông tin tài khoản truy cập, truy cập đúng địa chỉ, mật khẩu, không được làm lộ địa chỉ, mật khẩu truy cập đã được cấp;  Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong phạm vi được cấp, đúng mục đích, không xâm nhập trái phép hệ thống; Quản lý nội dung các thông tin, dữ liệu đã khai thác, không được cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp đã được thỏa thuận, cho phép của Cục Việc làm;  Không được thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông tin, dữ liệu, không được tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại hệ thống, thông báo kịp thời cho Cục Việc làm về những sai sót của thông tin, dữ liệu đã cung cấp.

Tải Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH

Tin mới nhất

Chương trình hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) từ Quỹ Phát triển doanh...(07/01/2020 8:14 SA)

Quy định mới về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dung trong quản lý hoạt động đầu tư...(30/12/2019 3:09 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ- CP về mức lương tối thiểu vùng.(19/11/2019 2:37 CH)

°
2921 người đang online