Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình

Đăng ngày 11 - 08 - 2021
100%

 

Thủ tục

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ hoàn thành công trình đến Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên trả kết quả cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện:

- Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn;

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng theo Phụ lục VIa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP .

- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình theo Phụ lục Vlb Nghị định số 06/2021/NĐ-CP .

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ đầu tư dự án đầu tư
xây dựng công trình.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hưng Yên;

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản chấp thuận công tác nghiệm thu hoàn thành công trình

- Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng theo Phụ lục VIa Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

Luật Xây dựng năm 2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý cht lượng, thi công xây dựng và bo trì công trình xây dựng.

- Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì và giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tin mới nhất

Các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên(05/10/2021 4:13 CH)

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công...(11/08/2021 2:49 CH)

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình theo giai đoạn...(11/08/2021 3:33 CH)

°
190 người đang online