Điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

Đăng ngày 17 - 12 - 2016
100%

 

Thủ tục

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên quyết định điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

- Cách thức thực hiện:

 

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng;

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai (02) tập bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 – 1/200 (Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì các bản vẽ thiết kế quy định tại thủ tục này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định).

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của người Chủ trì thiết kế kiến trúc, kết cấu.

4. Trường hợp việc điều chỉnh thiết kế đối với công trình thuộc danh mục chi tiết tại Phụ lục I, thì ngoài các tài liệu trên phải nộp kèm theo Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính kết quả thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, kèm theo bản sao tập bản vẽ thiết kế PCCC đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư.

- Đối tượng áp dụng:

Chủ đầu tư công trình trong KCN, trong quá trình xây dựng khi có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung: vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính; điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Phụ lục giấy phép xây dựng hoặc Thông báo trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để được điều chỉnh giấy phép xây dựng);

- Lệ phí:

150.000đ/01 giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (tải về mẫu 04);

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (tải về mẫu 08).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Đối với các công trình quy định phải thiết kế và thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy thì phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế trước khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng (danh mục chi tiết tại Phụ lục I).

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về KCN, KCX và KKT;

- Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

- Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc uỷ quyền cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Tin mới nhất

Các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên(21/11/2019 4:13 CH)

Thẩm định thiết kế cơ sở (Công bố tạm thời)(21/09/2018 2:49 CH)

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định...(31/10/2017 7:32 SA)

°
96 người đang online