Tiếng Anh

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Đăng ngày 28 - 02 - 2017
100%

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Tin mới nhất

Thông tư số 02/2017/TT-BTC, ngày 06/01/2017(28/02/2017 1:54 CH)

Thông tư số 53/2016/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2016(28/02/2017 1:51 CH)

Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua...(24/06/2013 4:06 CH)

Thông tư số: 33/2011/TT-BKHCN ;(18/01/2012 3:58 CH)

Thông tư số: 04/2011/TT - BKHĐT; ngày 31/3/2011(29/09/2011 3:57 CH)

Nghị định số 46/2011/NĐ - CP, ngày 17/6/2011(22/09/2011 3:57 CH)

Nghị định số 70/2011/NĐ - CP, ngày 22/8/2011(22/09/2011 3:57 CH)

Nghị định số 107/2010/NĐ - CP; ngày 29/10/2010(31/08/2011 3:57 CH)

°
2027 người đang online