Tiếng Anh

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Thông tư số 02/2017/TT-BTC, ngày 06/01/2017

Đăng ngày 28 - 02 - 2017
100%

Ngày 6 tháng 01 năm 2017, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTC về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 02 năm 2017 và thay thế Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường, Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. 

Tin mới nhất

Thông tư số 53/2016/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2016(28/02/2017 1:51 CH)

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 (28/02/2017 1:48 CH)

Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua...(24/06/2013 4:06 CH)

°
168 người đang online