Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 30 - 06 - 2017
100%

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã bám sát vào các nhiệm vụ được giao tại các chương trình, kế hoạch của tỉnh, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện, và đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

I. Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017

1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:

1.1. Về tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN:

Trong 6 tháng đầu năm, công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đã đạt được kết quả nhất định. Một số khu công nghiệp đang tích cực thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, để có mặt bằng tiếp nhận dự án đầu tư, cụ thể:

- KCN Phố Nối A đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khoảng 21ha; đang thực hiện san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho phần diện tích 14 ha đã được giải phóng mặt bằng, và triển khai giải phóng mặt bằng nốt phần diện tích khoảng 70ha còn lại của KCN. Hiện nay chủ đầu tư đang tập trung xây dựng đường gom KCN (tiếp giáp QL5) và đường 206 đoạn còn lại qua KCN Phố Nối A - Giai đoạn mở rộng.

Xây dựng hoàn thiện và đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất 6.000 m3/ng.đ (modun 2 xử lý nước thải đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT). Hiện nay đang đầu tư nâng cấp modun 1 để xử lý đạt Cột A QCVN 40:2011-BTNMT.

- KCN Dệt may Phố Nối đã san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thêm khoảng 4ha. Hiện nay, chủ đầu tư đang tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khoảng 21 ha còn lại. 

Đang cải tạo, nâng cấp và nâng công suất hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN đảm bảo việc thu gom và xử lý toàn bộ nước thải của các dự án đã đầu tư trong KCN và tiếp nhận dự án mới đạt QCVN 40:2011/BTNBMT (cột A) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp để xử lý nước thải, khắc phục sự cố môi trường. Hiện tại hệ thống xử lý nước thải của KCN đã xử lý nước thải đạt loại B, đang thực hiện nâng cấp để đảm bảo đạt loại A QCVN 40:2011/BTNMT vào cuối năm 2017 theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh.

- KCN Yên Mỹ II đã hoàn thành đền bù giải phòng mặt bằng khoảng 60ha trong giai đoạn I (107ha) và chủ đầu tư đang đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN trên phần diện tích đất đã được giao, đã hoàn thành việc san lấp đường trục KCN.

- KCN Minh Đức đã được UBND xã Minh Đức bàn giao tạm thời khoảng 51,7 ha đất thuộc địa phận xã Minh Đức, hiện tại chủ đầu tư hạ tầng KCN đang tập trung san lấp mặt bằng trên phần diện tích đã được bàn giao.

1.2. Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN:

Hoạt động đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, có thêm 28 dự án đầu tư mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó 11 dự án trong nước và 17 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.931 tỷ đồng và 107,6 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 21 lượt dự án, trong đó 08 dự án trong nước và 13 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 430 tỷ đồng và 32,3 triệu USD. Tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng là 3.361 tỷ đồng và 139,9 triệu USD. So với kỳ năm 2016, số dự án đầu tư mới bằng 117%, vốn đầu tư nước ngoài bằng 91%, vốn đầu tư trong nước bằng 105,6%. Tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực tại các KCN tỉnh đến nay là 332 dự án, trong đó có 147 dự án trong nước và 185 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 19.072 tỷ đồng và 2.925 triệu USD.

1.3. Về tình hình hoạt động của các dự án đầu tư trong KCN:

Các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh nhìn chung triển khai nhanh, đảm bảo theo tiến độ đăng ký và sử dụng đất hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, có thêm 11 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng tổng số dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN là 266 dự án (chiếm 80,4% trên tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực), gồm: 115 dự án đầu tư trong nước và 151 dự án đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 78 triệu USD và 640 tỷ đồng; nâng tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước lên khoảng 12.600 tỷ đồng (chiếm 70,5% tổng vốn đầu tư đăng ký) và vốn đầu tư thực hiện của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 2.400 triệu USD (chiếm 83,45% % tổng vốn đầu tư đăng ký). Trong 06 tháng đầu năm, các dự án đi vào hoạt động đã tạo giá trị doanh thu ước đạt 2.400 triệu USD, giá trị nhập khẩu khoảng 800 triệu USD, giá trị xuất khẩu khoảng 1.000 triệu USD, thu ngân sách nội địa khoảng 900 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định với thu nhập khá cho khoảng 44.650 lao động.

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát tại các KCN:

Công tác kiểm tra, giám sát tình hình thi hành pháp luật của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã kiểm tra, giám sát và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát đối với trên 40 lượt doanh nghiệp, dự án đầu tư trong khu công nghiệp tỉnh. Nhìn chung các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tuy nhiên còn có doanh nghiệp chưa thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật, như: Thực hiện quan trắc, phân tích chưa đảm bảo, đầy đủ; khu lưu giữ chất thải chưa có biển cảnh báo; xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa, xả khói thải, khói lò hơi đen ra môi trường; phát sinh mùi khó chịu từ hệ thống thu gom; vi phạm quy định về PCCC; chưa tổ chức nghiệm thu chuyển giai đoạn; chưa lập bản vẽ hoàn công hạng mục công trình…. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp khu công nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật, trong đó có văn bản yêu cầu 02 doanh nghiệp trong KCN Phố Nối A và KCN Minh Đức tự tháo dỡ công trình vi phạm hành lang công trình giao thông.

Phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh kiểm tra 12 doanh nghiệp và 02 chủ đầu tư hạ tầng KCN, yêu cầu các DN khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy trong các KCN trên địa bàn tỉnh; Ngoài ra qua kết quả kiểm tra cũng đã nghi nhận còn 06 doanh nghiệp có vi phạm quy định về PCCC, qua đó đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt khoảng trên 100 triệu đồng.

1.5. Về đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong KCN:

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý thông qua việc cập nhật đăng tải trên Công thông tin điện tử của Ban, thông qua việc hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, thông qua kiểm tra, giám sát tại doanh nghiệp, thông qua các văn bản đôn đốc, hướng dẫn; cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, và kiến nghị cơ quan, cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, có khoảng 56% hồ sơ thủ tục hành chính được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh giải quyết sớm từ 01 đến 09 ngày làm việc; ban hành gần 30 văn bản đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh đó, để hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động của Bàn hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản. Trong 6 tháng đầu năm đã hỗ trợ 05 nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục hành chính đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày, rút ngắn được 15 ngày làm việc so với quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hưng Yên tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II. Rà soát các dự án trong KCN thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, để hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp về hồ sơ, thủ tục xác nhận ưu đãi dành cho công nghiệp phụ trợ theo quy định.

2. Về công tác cải cách hành chính:

- Về tham gia xây dựng văn bản pháp luật: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng văn bản pháp luật, cụ thể: Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Dự thảo quy định về BVMT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Dự thảo Quy chế thực hiện một cửa liên thông đối với các dự án sử dụng vốn khác đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Dự thảo Quy định và Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Dự thảo Quy chế Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Dự thảo quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.…

- Về cải cách thủ tục hành chính: Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã đẩy nhanh việc xem xét, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tiếp nhận, và giải quyết 253 hồ sơ thủ tục hành chính. Kết quả có trên 99% hồ sơ thủ tục được giải quyết đúng hoặc sớm thời hạn theo quy định, trong đó có khoảng 56% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết sớm từ 01 đến 09 ngày làm việc. Việc công khai toàn bộ thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính, quy định hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Ban, Trụ sở cơ quan và bộ phận trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được duy trì thực hiện đúng quy định.

- Về xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức: Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Chánh văn phòng và Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư; Trình xác nhận kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch Cán bộ diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý năm 2017; đề nghị Sở Nội vụ thỏa thuận xác nhận quy hoạch cán bộ diện các sở, ngành quản lý năm 2017 theo đúng quy định. Xây dựng Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018- 2020, Kế hoạch biên chế công chức năm 2018 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và đã gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy đinh.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 15/CT-CTUBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; đào tạo, bồi dưỡng, thông qua việc cử công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, và thông qua việc phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, của Tỉnh ủy, các quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cử 11 lượt công chức tham gia bồi dưỡng, trong đó 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng đối tượng 2, 06 lượt công chức tham gia lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ lập, quản lý dự án công nghệ thông tin; kỹ năng tổ chức, tham dự và chủ trì hội nghị, hoạt động đối ngoại; 03 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng.

- Về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước; xây dựng kế hoạch phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2017; tổ chức thực hiện việc chi tiêu, sửa chữa, vật tư, trang thiết bị theo đúng quy định, Quy chế Chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công và Quy trình mua sắm theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- Về hiện đại hóa hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động của Hệ thống mạng nội bộ và mạng Internet phục vụ cho hoạt động chuyên môn của cơ quan; ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh để phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan; kiểm soát, công khai quá trình trao đổi, giải quyết công việc; Duy trì hoạt động của Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống eCOSys tại trang thông tin điện tử www.ecosys.gov.vn của Bộ Công thương để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong 6 tháng đầu năm, có khoảng 29% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 3, và 100% công việc tiếp nhận, và giải quyết được thực hiện qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Duy trì việc cập nhật đưa thông tin liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, kết quả tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, hoạt động của Ban, các doanh nghiệp, khu công nghiệp lên Công thông tin điện tử của cơ quan. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng năm 2017; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về đánh giá nội bộ cho công chức cơ quan; thực hiện đánh giá nội bộ theo kế hoạch đã ban hành.

- Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả để tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa; thực hiện liên thông với Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 05 hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài, và cả 05 hồ sơ được giải quyết theo cơ chế liên thông. Qua đó, đã tạo thuận lợi hơn, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho nhà đầu tư.

3. Thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí

- Về thực hiện quy chế dân chủ:

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt các nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ban kèm theo Quyết định số 212/QĐ-BQL ngày 25/4/2016; xây dựng lồng ghép nội dung của quy chế dân chủ vào các kế hoạch hoạt động năm 2017 của cơ quan để thực hiện. Duy trì thực hiện họp giao ban hàng tháng; thực hiện đánh giá công chức, lao động trên các mặt công tác hàng tháng theo đúng quy chế. Kịp thời phổ biến, quán triệt, thông báo đến công chức, viên chức, lao động cơ quan các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh liên quan đến hoạt động của cơ quan; các chương trình đào tạo, bồi dưỡng... theo quy định, để công chức, viên chức, lao động cơ quan nắm được các nội dụng, trách nhiệm thực hiện, giám sát việc thực hiện tại cơ quan. Phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2016 theo đúng quy định.

Trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Ban đã bám sát, triển khai thực hiện theo đúng quy chế dân chủ, cụ thể là các nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được quy định cụ thể, công khai, rõ ràng trong các quy chế hoạt động, kế hoạch thực hiện của cơ quan. Những nội dung cần công khai, lấy ý kiến của công chức; những nội dung cần phổ biến cho công chức, lao động cơ quan được thủ trưởng cơ quan thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện đúng các quy định về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, lao động; các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan, công chức. Các kiến nghị của công chức, viên chức, lao động và doanh nghiệp được kịp thời giải quyết, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Các tổ chức đoàn thể cơ quan, Ban Thanh tra nhân dân cơ quan đã phát huy tốt vai trò trong việc giám sát hoạt động của cơ quan giám sát việc thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, lao động, các quy định của pháp luật về tài chính.

- Về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, lãng phí:

Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, lãng phí được duy trì thược hiện nghiêm túc, hiệu quả. Xây dựng Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2017; Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 để triển khai thực hiện tại cơ quan; trong đó cụ thể hóa các công việc để thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị và từng công chức, viên chức trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc, sử dụng công chức, thời gian làm việc của công chức, viên chức. Đến nay, các công việc trong kế hoạch cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động chi tiêu tài chính, mua sắm, sửa chữa vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm... đều đảm bảo tiết kiệm, đúng các quy trình thủ tục theo đúng quy định hiện hành. Trong thời gian qua, tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh không có vụ việc tham nhũng, lãng phí; không có cá nhân bị xử lý kỷ luật liên quan đến tham nhũng, lãng phí.

II. Đánh giá chung

Nhìn chung, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã kịp thời ban hành các kế hoạch hoạt động để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của tỉnh và đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ đã đề ra. Tình hình xây dựng các khu công nghiệp, thu hút đầu tư cào các khu công nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực; các dự án trong khu công nghiệp đã triển khai đầu tư nhanh, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc công khai, minh minh bạch hoạt động của cơ quan tiếp tục được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp được cắt giảm đáng kể. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan để công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, kiểm soát, giám sát quá trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính được duy trì thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như:

Công tác giải phóng mặt bằng của các KCN Kim Động, KCN Minh Đức, KCN Yên Mỹ II còn chậm, nhất là KCN Kim Động. Nguyên nhân, do việc hỗ trợ của các cơ quan, địa phương, đơn vi trong công tác giải phóng mặt bằng chưa tích cực, hiệu quả.

Vẫn còn 12 dự án đầu tư từ trước khi KCN thành lập trong KCN Phố Nối A chưa hoàn thành việc đấu nối thoát nước thải vào hệ thống thu gom chung của KCN. Nguyên nhân là do đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường gom tiếp giáp QL5 tiến độ còn chậm nên các doanh nghiệp phía trước mặt QL5 không thể thực hiện đấu nối, còn một số doanh nghiệp chưa thống nhất về phí hạ tầng.

Một số doanh nghiệp còn vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường; về xây dựng, phòng cháy chữa cháy. Nguyên nhân chính là do ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp còn chưa cao, nhiều chủ doanh nghiệp chưa thực sự nắm rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

III. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

- Đôn đốc, hỗ trợ các KCN Yên Mỹ II, Minh Đức hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng KCN. Đôn đốc chủ đầu tư KCN Phố Nối A, Dệt May Phố Nối đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật của KCN, để có mặt bằng tiếp nhận các dự án đầu tư.

- Đôn đốc Công ty CP PTHT dệt may Phố Nối khẩn trương hoàn thành các yêu cầu của UBND tỉnh về việc: Đầu tư, cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung đẩm bảo việc xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A; Đầu tư xây dựng hồ điều hòa cho công trình xử lý nước thải giai đoạn I, hoàn thành trước ngày 31/12/2017; Lắp đặt hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động nước thải sau xử lý và camera giám sát theo quy định đảm bảo việc truyền dữ liệu, hình ảnh liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban hành quy chế bảo vệ môi trường KCN để thực hiện việc yêu cầu các đơn vị đã đầu tư trong KCN xử lý nước thải sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống xử nước thải tập trung của KCN.

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó tập trung ưu tiên các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường; các dự án có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao. Phấn đấu trong năm 2017 tiếp nhận thêm khoảng 35 dự án đầu tư trong và ngoài nước vào các KCN, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 300 triệu USD và 3.500 tỷ đồng.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp. Tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ, và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vưỡng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật của doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp theo kế hoạch.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng theo kế hoạch đã ban hành. Tổ chức kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo kế hoạch.

- Đầu tư nâng cấp phần mềm dịch vụ công, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Hoàn thiện, thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Ban phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Đưa vào hoạt động kênh tin bằng tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử của Ban.

- Duy trì thực hiện tốt việc phòng chống tham nhũng, lãng phí trong mọi hoạt động của cơ quan. Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, lao động tham gia các chương trình đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, tinh thần trách, thái độ phục vụ doanh nghiệp. Kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết công việc, thủ tục hành chính của công chức, kết hợp với đánh giá công chức, lao động nghiêm túc theo quy chế, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà đối với doanh nghiệp. Thực hiện chi tiêu ngân sách được giao bảo đảm triệt để tiết kiệm, đúng quy định; cắt giảm tối đa các khoản chi xăng xe, khánh tiết, hội nghị, điện, nước. 

Tin mới nhất

Thông báo về việc ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp...(19/09/2019 8:44 SA)

Thông báo số 562/TB-BQL ngày 3/7/2019 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Quản lý các khu...(12/07/2019 4:23 CH)

Ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.(04/09/2018 7:42 SA)

°
2807 người đang online