Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Đăng ngày 18 - 08 - 2017
100%

 

Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

- Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường hoặc Văn bản chưa cấp, nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Một (01) văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường thực hiện theo Mẫu số II.1;

- Bảy (07) bản báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án thực hiện theo Mẫu số II.2.

 Trường hợp dự án có nhiều phân kỳ đầu tư hoặc có các hạng mục độc lập, chủ dự án được lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án với điều kiện đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho từng phân kỳ đầu tư hoặc cho từng hạng mục độc lập của dự án.

b) Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ gốc

- Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án không tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư;

- Đối với dự án phải tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh đã được Ban Quản lý các KCN tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án và thuộc thuộc đối tượng quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường: Mẫu số II.1 (tải về);

- Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án: Mẫu số II.2 (tải về).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Tin mới nhất

Thủ tục Xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (18/08/2017 2:36 CH)

Thủ tục Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên...(18/08/2017 2:20 CH)

Thủ tục chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN và tự xử lý nước thải...(18/08/2017 2:16 CH)

°
1342 người đang online