Thủ tục chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN và tự xử lý nước thải phát sinh.

Đăng ngày 18 - 08 - 2017
100%

 

Thủ tục chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN và tự xử lý nước thải phát sinh.

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ dự án thống nhất với Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN và nộp hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên xem xét, đánh giá báo cáo giải pháp tách đấu nối để tự xử lý nước thải; có ý kiến thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận cho Chủ dự án và Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN.

- Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo về giải pháp tách đấu nối để tự xử lý nước thải theo Mẫu IV.1 kèm theo kết quả quan trắc nước thải định kỳ mới nhất;

- Biên bản thỏa thuận tách đấu nối với Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN.

b) Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của chủ dự án.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ dự án trong các KCN trên địa bàn tỉnh được Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không quy định.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Không quy định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận tách đấu nối để tự xử lý nước thải.

- Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Báo cáo về giải pháp tách đấu nối để tự xử lý nước thải:  Mẫu IV.1.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Tin mới nhất

Thủ tục Xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (18/08/2017 2:36 CH)

Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của...(18/08/2017 2:28 CH)

Thủ tục Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên...(18/08/2017 2:20 CH)

°
835 người đang online