Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

Đăng ngày 13 - 09 - 2017
100%

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chủ đề của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch năm 2017 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2409/UBND-KT2 ngày 08/9/2017; để hưởng ứng Chiến dịch, ngày 13/9/2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh có Văn bản số 622/BQL-TN&MT đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN triển khai thực hiện các hoạt động sau:

1. Tích cực triển khai thực hiện và tuyên truyền, phổ biến đến các Doanh nghiệp và người lao động trong các KCN các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách  bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các quy định hiện hành khác... nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu và khuyến khích mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

2. Tổ chức thực hiện và phát động đến các Doanh nghiệp trong KCN thực hiện treo băngzôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường để hưởng ứng Chiến dịch tại nơi công cộng trong KCN, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp để tuyên truyền mọi người hãy hành động vì môi trường.

3. Tổ chức thực hiện và phát động đến các doanh nghiệp trong KCN, phối hợp tổ chức phát quang bụi rậm; nạo vét hệ thống kênh mương, cống thoát nước của KCN và hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải của doanh nghiệp; thu gom, phân loại, lưu trữ và vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định; trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường.

4. Tăng cường công tác theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động xả khí thải, nước thải, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại, của các Doanh nghiệp trong KCN theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường KCN. Kịp thời phát hiện những trường hợp có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, đề nghị thông báo ngay đến Ban Quản lý các KCN tỉnh và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN, đúng theo đúng thiết kế, đúng các quy trình, quy phạm kỹ thuật và phải được thể hiện trong nhật ký vận hành, đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. Khẩn trương nghiên cứu hoàn thành việc xây dựng hồ điều hòa để kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý, trước khi xả ra môi trường, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

          Nội dung chi tiết Văn bản số 622/BQL-TN&MT ngày 13/9/2017.

Tin mới nhất

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên ban hành văn bản số 83/CV-BQL ngày 03/02/2020 về...(03/02/2020 4:51 CH)

Thông báo về việc ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp...(19/09/2019 8:44 SA)

Thông báo số 562/TB-BQL ngày 3/7/2019 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Quản lý các khu...(12/07/2019 4:23 CH)

°
730 người đang online