Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 13 - 02 - 2019
100%

Ngày 29 tháng 01 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường, bao gồm QCĐP 01:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải sinh hoạt và QCĐP 02:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2019.

 

Các Quy chuẩn trên quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt và công nghiệp khi xả thải trực tiếp ra các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh được tính theo phương pháp xác định giá trị tối đa các thông số đạt cột A tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và  QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, có nhân thêm hệ số khu vực của tỉnh Khy. Hệ số khu vực được xác định theo địa giới hành chính bằng 0,85 đối với địa bàn các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Văn Giang, Yên Mỹ; bằng 0,9 đối với địa bàn các huyện Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động và bằng 0,95 đối với các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, và thành phố Hưng Yên.

Quy chuẩn trên được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả thải nước thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh. Ngoại trừ nước thải công nghiệp của một số ngành đặc thù được áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng và nước thải được xả thải vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung. Hệ số khu vực Khy được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả thải nước thải sinh hoạt và công nghiệp vào nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh có các Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận sau ngày các Quy chuẩn này có hiệu lực thi hành.

Việc ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường xuất phát từ thực tế hiện nay, chất lượng nguồn nước mặt, kể cả nước mặt trên toàn bộ hệ thống thủy lợi kênh Bắc Hưng Hải chạy qua địa bàn tỉnh đã và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng và yêu cầu cải thiện chất lượng môi trường nguồn nước mặt và tăng cường công tác kiểm soát chất lượng các nguồn phát sinh nước thải xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường trên địa bàn tỉnh, vì mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Tin mới nhất

Một số điểm mới và điểm thay đổi, bổ sung tại Bộ luật Lao động năm 2019.(25/11/2020 1:54 CH)

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý về bảo vệ môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng...(09/09/2020 7:30 SA)

Hội nghị tập huấn Vệ sinh An toàn lao động và những điểm mới của Bộ Luật lao động năm 2019.(05/06/2020 2:08 CH)

°
343 người đang online