Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Đăng ngày 02 - 05 - 2019
100%

Thực hiện Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, ngày 19 tháng 4 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Quyết định này quy định tiêu chí, hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập khẩu và hoạt động giám định đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có mã số hàng hóa (mã số HS) thuộc Chương 84 và Chương 85 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, được nhập khẩu nhằm sử dụng cho hoạt động sảu xuất tại Việt Nam mà không thuộc các danh mục hàng hóa câm nhập khẩu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, các bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết theo quy định của Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

 

Theo đó, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu phải đáp ứng được các tiêu chí:

 (a) Được sản xuất theo tiêu chuẩn: Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường; Trường hợp không có QCVN liên quan đến dây chuyền công nghệ nhập khẩu, thì dây chuyền công nghệ phải được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

 (b) Công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại phải đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế.

 (c) Mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế.

(d) Công nghệ của dây chuyền công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

(e) Công nghệ của dây chuyền công nghệ phải đang được sử dụng tại ít nhất 03 cơ sở sản xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD).

Đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu phải đáp ứng được các tiêu chí:

a) Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Riêng đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể, tuổi thiết bị được quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm (link)

b) Được sản xuất theo tiêu chuẩn: Phù hợp với quy định của QCVN về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của TCVN của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Về Hồ sơ nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thì ngoài thành phần hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung tài liệu sau đây:

(a) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp. Trường hợp nhập khẩu theo ủy thác thì phải có văn bản ủy thác nhập khẩu.

(b) Chứng thư giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, hoặc chỉ định, thừa nhận theo thỏa thuận thừa nhận song phương hoặc đa phương, và được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về Hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung tài liệu sau đây:

(a) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp. Trường hợp nhập khẩu theo ủy thác thì phải có văn bản ủy thác nhập khẩu.

 (b) Bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị về năm sản xuất và tiêu chí của máy móc, thiết bị đáp ứng các tiêu chí quy định nêu trên, trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc. Giấy xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nếu không có Giấy xác nhận thì phải có Chứng thư giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp, hoặc chỉ định, thừa nhận theo thỏa thuận thừa nhận song phương hoặc đa phương, và được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nội dung chứng thư giám định thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, e, khoản 1, điều 10 Quyết định này.

Các doanh nghiệp sau khi hoàn thiện hồ sơ, nộp 01 bộ hồ sơ nhập khẩu và tài liệu kèm theo về Cơ quan hải quan, nơi đăng ký tờ khai hải quan để thụ lý, giải quyết theo quy định.

Riêng đối với trường hợp doanh nghiệp đang tiến hành sản xuất tại Việt Nam, để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá quy định nêu nhưng công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi máy móc, thiết bị trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại của máy móc, thiết bị vẫn đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế và mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng của máy móc, thiết bị không vượt quá 15% so với thiết kế, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép nhập khẩu, trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến về Bộ Khoa học và Công nghệ để được xem xét, giải quyết.

Quyết định  cũng quy định cụ thể về nội dung, thời gian hiệu lực của chứng thư giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, hồ sơ thủ tục chỉ định các tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2019.

Tin mới nhất

Nghị định mới quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.(25/07/2022 10:42 SA)

Triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người làm...(15/06/2022 4:21 CH)

Quy định mới về xử lý vi phạm hành chính về xây dựng. (18/02/2022 3:05 CH)

°
1181 người đang online