Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng công tác phòng, chống Covid-19.

Đăng ngày 08 - 04 - 2020
100%

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 09/CT-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 706/CV-UBND ngày 1/4/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc hoạt động giải quyết TTHC đáp ứng công tác phòng, chống Covid-19.

 

Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 15/4/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính; chỉ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính gửi trực tuyến trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://motcua.hungyen.gov.vn/ và hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính.

Tạm dừng việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong khoảng thời gian trên; trường hợp tổ chức, công dân cần kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính để phục vụ cho yêu cầu công việc khẩn cấp thì liên hệ với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, theo số điện thoại: 0221.3942.862 hoặc 0916153688 (Bà Thanh), để được xem xét, giải quyết trước khi trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Chi tiết Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020

Chỉ thị số 09/CT-CTUBND ngày 31/3/2020

Chi tiết Công văn số 706/CV-UBND ngày 1/4/2020

Tin mới nhất

Thông báo về việc tạm ngừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D cho hàng hóa sản xuất...(25/09/2020 1:41 CH)

Quán triệt, tuyên truyền triển khai Công điện khẩn số 2137/CĐ-CTUBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch...(20/08/2020 9:52 SA)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào tỉnh(17/08/2020 10:23 SA)

°
350 người đang online