Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 30 - 07 - 2020
100%

Căn cứ Quyết định số 183/2003/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; Sau khi thống nhất trong tập thể Lãnh đạo, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên phân công nhiệm vụ đối với các Lãnh đạo Ban như sau:

 

1. Trưởng ban: ông Phạm Trường Tam

Phụ trách điều hành chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban và các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Làm chủ tài khoản của Ban Quản lý các KCN; Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực hoạt động: Công tác tổ chức bộ máy, tiền lương, biên chế, đào tạo, thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức trong Ban; Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác quy hoạch phát triển các KCN; Công tác xúc tiến đầu tư và tiếp nhận dự án đầu tư; Công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của phòng Quản lý Đầu tư.

2. Phó Trưởng ban: ông Vũ Quang Thắng

Giúp Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực hành chính, quản trị đảm bảo phục vụ cho chung của cơ quan; Quản lý quy hoạch chi tiết và kế hoạch triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hoạt động xây dựng trong các KCN; Công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội trong các KCN.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng, và Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng.

3. Phó Trưởng ban: ông Lâm Đức Thuấn

Giúp Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường trong các KCN; Phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác xây dựng kế hoạch sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các KCN, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp có liên quan.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư KCN.

4. Phó Trưởng ban: ông Vũ Quốc Nghị

Giúp Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực quản lý, theo dõi tình hình triển khai đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Tình hình sử dụng lao động, thực hiện các quy định của pháp luật về chính sách đối với người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Tham gia cùng cơ quan quản lý nhà nước về lao động và các cơ quan có liên quan giải quyết các tranh chấp lao động trong khu công nghiệp; giữ mối liên hệ thường xuyên với Công đoàn các KCN; Công tác thi đua khen thưởng trong các doanh nghiệp khu công nghiệp.

Là đại diện lãnh đạo về chất lượng, công nghệ thông tin. Phụ trách công tác vận hành và nâng cao hiệu quả các hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Ban.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

5. Ngoài những nhiệm vụ được phân công trên đây, trong quá trình chỉ đạo thực hiện, Trưởng ban có thể phân công một số công việc khác hoặc uỷ quyền cho các Phó Trưởng ban khi cần thiết, hoặc khi có lãnh đạo Ban đi công tác vắng mặt dài ngày.

Trong quá trình thực hiện các Phó Trưởng ban có trách nhiệm chủ động triển khai, giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được giao phụ trách, báo cáo Trưởng ban theo quy định hiện hành; được trực tiếp ký các văn bản liên quan đến công việc thuộc lĩnh vực được phân công hoặc các văn bản khác khi được Trưởng ban uỷ quyền.

Nội dung phân công này là cơ sở để các đồng chí Lãnh đạo Ban tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao và được thực hiện từ ngày 30/7/2020. Thông báo này thay thế cho Thông báo số 562/TB-BQL ngày 03/7/2019 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh.

Chi tiết Thông báo 672/TB-BQL

Tin mới nhất

Thông báo về việc tạm ngừng cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D cho hàng hóa sản xuất...(25/09/2020 1:41 CH)

Quán triệt, tuyên truyền triển khai Công điện khẩn số 2137/CĐ-CTUBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch...(20/08/2020 9:52 SA)

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào tỉnh(17/08/2020 10:23 SA)

°
395 người đang online