Thông báo số 1386/TB-BQL ngày 19/11/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Đăng ngày 19 - 11 - 2021
100%

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; Thực hiện Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc cử Đoàn cán bộ tỉnh đi công tác nước ngoài; theo đó ông Phạm Trường Tam, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tham gia Đoàn cán bộ tỉnh đi công tác tại Nhật Bản, từ ngày 22/11/2021 đến ngày 25/11/2021

 

Trong thời gian trên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp ủy quyền cho ông Vũ Quang Thắng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì điều hành và giải quyết các công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết liên hệ công tác./
Chi tiết Thông báo số 1386/TB-BQL ngày 19/11/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

Kết quả thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2021.(07/01/2022 3:55 CH)

Kết quả thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2021.(07/01/2022 3:27 CH)

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.(07/01/2022 1:40 CH)

°
600 người đang online