Kết quả thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Đăng ngày 07 - 01 - 2022
100%

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, trong bối cảnh tình hình Dịch CoVid - 19 tiếp tục bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chủ trương chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Hưng Yên nói chung và Ban Quản lý các KCN tỉnh nói riêng đã chú trọng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nên có nhiều nhà đầu tư quan tâm, đầu tư vào trong các KCN.

 

Trong năm 2021, tỉnh Hưng Yên được Thủ tướng Chính phủ Quyết định chủ trương đầu tư 4 KCN (KCN Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5 ha, KCN sạch diện tích 143,08 ha, KCN số 3 diện tích 159,71 ha, KCN số 5 diện tích 192,64 ha), với tổng diện tích 588 ha và tổng vốn đầu tư đăng ký trên 7.500 tỷ đồng. Tính đến nay, tỉnh Hưng Yên có 15 KCN được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trong quy hoạch các KCN ở Việt Nam với quy mô 3.887,23 ha; trong đó có 11 KCN (với quy mô 2477 ha) đã được Quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 18.000 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục rà soát, bổ sung các KCN tại vị trí giao thông thuận lợi vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam và Quy hoạch tỉnh, làm tiền đề để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Qua đó góp phần sớm đưa Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại trước năm 2030 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX đã đề ra.

Với việc tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc; chủ động nắm bắt các khó khăn vướng mắc, kịp thời hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp vướt quá khó khăn, để thực hiện dự án đầu tư và tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất. Cùng với đó, hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật trong các KCN được tăng cường; trong đó trọng tâm tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Dịch CoVid – 19 tới doanh nghiệp và người lao động trong các KCN, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Trong năm 2021, các KCN trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 31 dự án đầu tư, trong đó 14 dự án nước ngoài và 17 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 202 triệu USD và 1.816 tỷ đồng, tổng diện tích đất đã cho thuê lại khoảng 54 ha. Các dự án đầu tư tập trung vào các lĩnh vực: Cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp linh kiện điện, điện tử, nhựa và các sản phẩm từ nhựa,.... Thực hiện điểu chỉnh tăng vốn đầu tư cho 45 dự án, trong đó 29 dự án có vốn đầu tư  nước ngoài và 16 dự án có vốn đầu tư trong nước, với vốn đầu tư điều chỉnh tăng khoảng 282 triệu USD và 1.107 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2021, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng khoảng 611 triệu USD, bằng 136% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh đó, thực hiện thu hồi, chấm dứt hoạt động trước thời hạn 6 dự án, trong đó 3 dự án có vốn đầu tư  nước ngoài và 3 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký giảm là 3,3 triệu USD và 167 tỷ đồng. Đến hết năm 2021, trong các KCN của tỉnh Hưng Yên có 486 dự án còn hiệu lực, trong đó 270 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 216 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 4.923 triệu USD và 29.318 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các KCN khoảng 926 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 62,6% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê.

Với việc đảm bảo tốt về hạ tầng kỹ thuật đã góp phần hỗ trợ các nhà đầu tư trong KCN triển khai thực hiện dự án nhanh, sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; tiếp nhận và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm, tại các KCN trên địa bàn tỉnh đã có thêm 32 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; tạo thêm việc làm mới cho khoảng 8.000 lao động lao động; doanh thu của các dự án trong KCN ước đạt 5 tỷ USD, giá trị nhập khẩu ước đạt 1,8 tỷ USD, giá trị xuất khẩu ước đạt 2,7 tỷ USD; thu ngân sách nội địa của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh năm 2021 ước đạt 2.500 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh là 413 dự án (gồm 236 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 177 dự án có vốn đầu tư trong nước), chiếm 83% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực; tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trong nước khoảng 23.100 tỷ đồng, bằng 81,1% tổng vốn đầu tư đăng ký; tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 3.850 triệu USD, bằng 80% tổng vốn đầu tư đăng ký; tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp khoảng 71.000 người.

Cùng với các hoạt động thu hút đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp. Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý, qua đó chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc tháo gỡ cho doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động tại cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong năm, 100 % hồ sơ thủ tục đã giải quyết đúng hoặc sớm thời hạn theo quy định, trong đó có khoảng 88% hồ sơ TTHC được giải quyết sớm hơn quy định; 100% công việc, thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được cập nhật trên Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản đi (trừ văn bản mật) có chữ ký số chuyên dùng của cơ quan và cá nhân; 100% văn bản đi (trừ văn bản mật) gửi các cơ quan hành chính nhà nước được gửi trên môi trường mạng liên thông theo quy định. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tiếp tục duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong hoạt động của cơ quan. Đồng thời, hoàn thành xây dựng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tích hợp phần mềm điện tử.

Nhìn chung, năm 2021 mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid 19, nhưng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã kịp thời triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của tỉnh; xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ. Hoạt động động đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN tiếp tục được các chủ đầu tư quan tâm thực hiện; thu hút đầu tư vào các KCN đạt kết quả cao; các dự án đầu tư trong KCN triển khai nhanh, cơ bản đảm bảo theo tiến độ đăng ký và sử dụng đất hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của doanh nghiệp, KCN được tăng cường; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao; việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong năm 2022 Ban Quản lý KCN tỉnh Hưng Yên tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư đối với các KCN đã được quy hoạch theo quy định, sớm triển khai dự án đầu tư. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với cơ quan lập Quy hoạch tỉnh, đề xuất quy hoạch phát triển các KCN để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Luật quy hoạch; trong đó tập ưu tiên các KCN có vị trí giao thông thuận lợi, có điều kiện thu hút đầu tư phát triển nhanh, như: Các KCN nằm trong KCN và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt; các KCN tại vị trí tiếp giáp với đường nối 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Rẽ - Ninh Bình, và các KCN tiếp giáp với quy hoạch đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các Sở ngành liên quan hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các KCN đẩy nhanh công tác đến bù giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng KCN, tạo mặt bằng tiếp nhận dự án đầu tư. Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các tổ chức tư vấn xúc tiến đầu tư vận động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh. Kết hợp hoạt động thu hút đầu tư với việc duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; rà soát, đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp triển khai dự án. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp rút ngắn thời gian và thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần phấn đấu đạt mục tiêu phát triển triển kinh tế xã hội của tỉnh, sớm đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại như mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 -2025)./.

Tin mới nhất

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.(29/11/2022 8:17 SA)

Đại hội Chi bộ Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ đầu tư KCN lần thứ I, nhiệm...(28/11/2022 1:09 CH)

Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp sạch, tỉnh Hưng Yên.(25/11/2022 1:55 CH)

°
859 người đang online