Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 07 - 01 - 2022
100%

Năm 2021, tỉnh Hưng Yên có 04 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, với diện tích khoảng 588 ha. Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 04 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư khoảng 7.566 tỷ đồng và 31 dự án đầu tư vào trong các KCN, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm khoảng 611 triệu USD.

 

Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, khó lường; song với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập thể Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đâu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các doanh nghiệp; sự đồng thuận của công chức cơ quan Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và đã được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể:  

Về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: Trong năm 2021, tỉnh Hưng Yên có thêm 04 KCN được Thủ tướng Chính phủ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm:  KCN Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5 ha, KCN Sạch diện tích 143,06 ha, KCN số 5 diện tích 192,64ha và KCN số 3 diện tích 159,71 ha;  bằng  200% chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (có từ 2-3 KCN thành lập mới và mở rộng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Chủ trương đầu tư). Đồng thời, 02 KCN gồm: Yên Mỹ II mở rộng diện tích 216 ha và Thăng Long II giai đoạn 3 diện tích 180,5 ha đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận trương đầu tư. Bên cạnh đó, KCN Thổ Hoàng diện tích 250ha đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận trương đầu tư theo quy định.

Về công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng KCN: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Kết quả: Trong năm 2021, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng được khoảng 139 ha đất khu công nghiệp, bằng 139% chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (giải phóng mặt bằng thêm tối thiểu 100 ha đất khu công nghiệp). Đồng thời, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã san lấp mặt bằng, đang hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được khoảng 130 ha đất khu công nghiệp, bằng 130% chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (đầu tư xây dựng hạ tầng thêm tối thiểu 100 ha đất khu công nghiệp).

Về thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Trong năm 2021, các KCN trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận thêm 31 dự án đầu tư (17 dự án trong nước và 14 dự án nước ngoài) và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 45 dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm khoảng 611 triệu USD, bằng 136% chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng 450 triệu USD) và bằng 109% so với cùng kỳ năm 2020 (558 triệu USD). Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 04 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các KCN, với tổng vốn đầu tư đăng ký của các KCN này khoảng 7.566 tỷ đồng.

Về tình hình thực hiện dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; tiếp nhận và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả: Trong năm 2021, trong các khu công nghiệp có thêm 32 dự án đầu tư mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, bằng 106% chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (có thêm 30 dự án đi vào hoạt động); tạo thêm việc làm mới cho khoảng 8.000 lao động, bằng 267% chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (tạo thêm việc làm mới cho khoảng 3.000 lao động). Thu ngân sách nội địa của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt 2.500 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021 (thu ngân sách nội địa 2.500 tỷ đồng).

Về công tác quản lý hoạt động xây dựng, quy hoạch- kiến trúc, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các khu công nghiệp: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường, nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động xây dựng, quy hoạch- kiến trúc và quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các khu công nghiệp. Trong năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công đối với khoảng 40 lượt dự án đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp. Cấp, điều chỉnh Giấy phép xây dựng cho 64 lượt dự án đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp. Thực hiện kiểm tra, chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với 20 dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của 03 khu công nghiệp. Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 04 dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp. Đồng thời, thực hiện giám sát thường xuyên tình hình xây dựng công trình của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; qua đó đã phát hiện và xử lý kịp thời theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  theo quy định. Kịp thời ban hành các văn bản yêu cầu chủ doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các biên pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế. Tổ chức xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 19/5/2021 về phòng, chống dịch Covid-19 và phương án xử lý tình huống khi có trường hợp mắc Covid-19 trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh thực hiện ký Bản cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp trong các KCN. Hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp xây dựng, hoàn thiện “Kế hoạch phòng, chống dịch và các phương án phòng, chống dịch khi có các trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp” gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh để kiểm tra, phê duyệt; đến nay Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phê duyệt khoảng 200 Kế hoạch của các doanh nghiệp. Tổ chức 07 đợt tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 cho trên 5.000 người lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng Đợt cao điểm quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã vận động các doanh nghiệp trong các KCN ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh với số tiền khoảng 30 tỷ đồng.

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức: Hội nghị tập huấn phòng, chống dịch Covid-19 cho gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác phòng chống dịch và nhân viên y tế của các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, cơ sở SXKD, khu công nghiệp cho khoảng 20 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Tập huấn trực tuyến "Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp” cho các doanh nghiệp trong các KCN. Tổ chức cho 16 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh có sử dụng nhiều lao động tham dự Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tổ chức tại điểm cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;...

Về thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của công chức cơ quan, nhằm bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, đúng pháp luật. Trong năm 2021, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn; trong đó khoảng 88% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ tốt cho việc triển khai, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành. Duy trì ứng dụng hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, Hệ thống một cửa điện tử, Hệ thống dịch vụ công, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. Trong năm 2021, 100% công việc, thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trên Hệ thống phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được cập nhật trên Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản đi (trừ văn bản mật) có chữ ký số chuyên dùng của cơ quan và cá nhân; 100% văn bản đi (trừ văn bản mật) gửi các cơ quan hành chính nhà nước được gửi trên môi trường mạng liên thông theo quy định.

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách thể chế; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức. Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công. Thực hiện công tác đánh giá công chức và lao động định kỳ hàng tháng theo quy chế của cơ quan. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Năm 2022, dự báo dịch Covid- 19 còn diễn biến phức tạp; để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục rà soát đề xuất quy hoạch phát triển các KCN, để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Luật quy hoạch; trong đó tập ưu tiên các KCN có vị trí giao thông thuận lợi, có điều kiện thu hút đầu tư nhanh.

Hai là, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các KCN đã được bổ sung vào quy hoạch hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Phấn đấu trong năm 2022 có từ 01-02 KCN được Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ba là, tập trung đôn đốc và hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các KCN đã được quyết định chủ trương đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN trên phần diện tích đất đã đến bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo mặt bằng sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư.  Phấn đấu trong năm 2022, các KCN giải phóng mặt bằng được khoảng 500ha và xây dựng hạ tầng thêm tối thiểu 120 ha đất khu công nghiệp.

Bốn là, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng KCN và các tổ chức tư vấn xúc tiến đầu tư thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ. Trong đó, ưu tiên thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ngân sách Nhà nước. Phấn đấu trong năm 2022, thu hút được 450 triệu USD vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm.

Năm là, thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Tiếp nhận và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo các dự án triển khai nhanh và hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Phấn đấu trong năm 2022, có thêm khoảng 30 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo thêm việc làm mới cho khoảng 4.000 lao động, các doanh nghiệp trong các khu công nhiệp đóng góp ngân sách khoảng 2.650 tỷ đồng.

Sáu là, Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của công chức cơ quan, nhằm bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, đúng pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định của pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; công tác theo dõi thi hành pháp luật; công tác tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng, công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.(29/11/2022 8:17 SA)

  Đại hội Chi bộ Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ đầu tư KCN lần thứ I, nhiệm...(28/11/2022 1:09 CH)

  Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp sạch, tỉnh Hưng Yên.(25/11/2022 1:55 CH)

  °
  1021 người đang online