Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 07 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Đăng ngày 02 - 08 - 2022
100%

Trong tháng 7 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 04 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 02 dự án án; với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 225 tỷ đồng và khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 15 dự án và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 23 dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm khoảng 234 triệu USD và khoảng 2.089 tỷ đồng.

 

Trong tháng 7 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên đề và đã đạt được một số kết quả tích cực như sau:

Về công tác thu thu hút đầu tư: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục kiên trì thực hiện đồng bộ, quyết liệt  các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ. Nhờ đó, trong tháng 7 năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 04 dự án (03 dự án có vốn đầu tư trong nước 01 dự án có vốn đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đầu tư đăng ký 225 tỷ đồng và 2,15 triệu đô la Mỹ; đồng thời, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 02 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm khoảng 38 triệu đô la Mỹ.

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 15 dự án (12 dự án có vốn đầu tư trong nước 03 dự án có vốn đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1.387 tỷ đồng và khoản 40 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 23 dự án (16 dự án đầu tư nước ngoài và 07 dự án đầu tư trong nước), với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 194 triệu USD và khoảng 702 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong 7 tháng đầu năm 2022 khoảng 325 triệu USD.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 02 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thăng Long II mở rộng giai đoạn 3 và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Yên Mỹ II mở rộng), với tổng vốn đầu tư 98 triệu USD và khoảng 2.683 tỷ đồng.

Về công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp: Trong tháng 7, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 67 ha. Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2022, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 354 ha. Trong đó Khu công nghiệp Sạch (143,08 ha) cơ bản đã hoàn thành chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân. Đồng thới, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tiếp tục hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích 64 ha.

Về tình hình triển khai và hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án trong các khu công nghiệp: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; tiếp nhận và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhìn chung, các dự án trong các khu công nghiệp có tiến độ triển khai nhanh, đảm bảo theo tiến độ đã đăng ký và hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đến nay, tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp khoảng 434 dự án (gồm 246  dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 188 dự án có vốn đầu tư trong nước), chiếm khoảng 88% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực. Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khoảng 76.000 lao động.

Công tác quản lý quy hoạch, hoạt động xây dựng, lao động, xuất nhập cảnh: Trong tháng 7, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 04 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; cấp, điều chỉnh Giấy phép xây dựng cho 01 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp; kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với 07 dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Đồng thời, tiếp nhận, thụ lý 08 lượt hồ sơ đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và 01 lượt hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.

Công tác cải cách hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2022 theo kế hoạch. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của công chức cơ quan, nhằm bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, đúng pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp nhà đầu tư nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ https://dichvucong.hungyen.gov.vn. Trong tháng 7, 90% hồ sơ thủ tục hành chính nộp online; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn, trong đó  trên 90% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn.

Nhằm thực hiện thằng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao; trong tháng 08 năm 2022 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằngđầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích đất đã đến bù giải phóng mặt bằng, cho thuê. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; kịp thời giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.(28/09/2022 8:30 SA)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 08 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.(26/08/2022 2:25 CH)

  Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động thuộc các doanh nghiệp trong...(08/08/2022 11:02 SA)

  °
  687 người đang online