Về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đăng ngày 13 - 02 - 2023
100%

Kính gửi: - Các Chủ đầu tư hạ tầng KCN; - Các Doanh nghiệp trong các KCN; - Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh.

 

Thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và theo đề nghị tại Văn bản số 190/STNMT-QHKH ngày 08/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp trong các KCN và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh tham gia ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), với các nội dung cụ thể như sau:

1. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh và các Chủ đầu tư hạ tầng KCN và các Doanh nghiệp trong các KCN tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công nhân, người lao động thuộc quyền quản lý nghiên cứu đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

(Toàn bộ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu kèm theo tại địa chỉ: https://luatdatdai.monre.gov.vn/tai-lieu-du-thao-luat).

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

- Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

(Chi tiết tại Phụ lục II của Kế hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQCP ngày 31/12/2022 của Chính phủ).

 3. Hình thức lấy ý kiến: Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh theo địa chỉ: Số 613, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (hoặc qua thư điện tử: Nduyloat@hungyen.gov.vn) hoặc gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên theo địa chỉ số 437, đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (hoặc qua thư điện tử qhkh.stnmt@gmail.com).

4. Thời gian lấy ý kiến: Thời gian lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03/01/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

5. Thời hạn gửi báo cáo: Đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN và các Doanh nghiệp trong các KCN báo cáo kết quả lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của đơn vị gửi về Ban Quản lý các KCN (hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15/3/2023. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh gửi ý kiến tham gia về Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/3/2023. Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp trong các KCN và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh triển khai thực hiện./.

Chi tiết Văn bản lấy ý kiến góp ý 69/BQL-TN&MT

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Văn bản số 220/BQL-TN&MT ngày 17/4/2023 của Ban Quản lý các KCN về việc Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ...(17/04/2023 7:25 SA)

  Công văn số 183/BQL-DN ngày 03/4/2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp về tiếp tục đẩy mạnh...(03/04/2023 3:18 CH)

  Ngày 07/3/2023 Ban Quản lý các KCN ban hành Công văn số 118/BQL-TN&MT về việc Hưởng ứng Chiến...(07/03/2023 9:50 SA)

  °
  1143 người đang online