Tiếng Anh

Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng công tác phòng, chống Covid-19.

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 09/CT-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 706/CV-UBND ngày 1/4/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc hoạt động...

http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/thongke/ajaxChiTietThang&nam=2020&ma_don_vi=TN_TKQ_BQL&ma_co_quan=BQLCKCN

Thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quý I năm 2020. (06/04/2020)

Trong bối cảnh tình hình Dịch cúm CoVid -19 bùng phát trên toàn thế giới và ngày càng diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ để hoạt động thu hút đầu tư vào tỉnh Hưng Yên nói chung và các KCN...

Công văn số 399/BQL-DN về việc nhập cảnh chuyên gia nước ngoài vào làm việc... (15/05/2020)

Ngày 13/5/2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên nhận được văn bản ngày 08/5/2020 của Công ty TNHH Gold Cable Việt Nam về việc nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài. Sau khi nghiên cứu nội dung đề...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Hỏi Thủ tục thay đổi Mục tiêu của dự án (25/11/2019)

Câu hỏi: Chúng tôi Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc. Hiện tại chúng tôi đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho dự án tại KCN Yên Mỹ 2. Trong mục Mục tiêu của dự án đã được cấp: Đầu tư xây...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
989 người đang online