Tiếng Anh
https://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/pages/Dinh-huong-phat-trien-.aspx
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Hien-mau-tinh-nguyen.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/thongke/ajaxChiTietThang&nam=2020&ma_don_vi=TN_TKQ_BQL&ma_co_quan=BQLCKCN

Thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quý I năm 2021. (07/04/2021)

Trong Quý I năm 2021, Việt Nam và thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn. Với...

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến ca nghi... (19/02/2021)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại Văn bản số 313/UBND-KGVX ngày 18/02/2021 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca nghi nhiễm...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Trả lời đề nghị Công ty TNHH Công nghệ điện Longwin về việc hoãn khám sức... (24/08/2020)

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên nhận được văn bản số 04.2020/CV ngày 19/8/2020 của Công ty TNHH Công nghệ điện Longwin, về việc xin hoãn khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho cán bộ công nhân viên....

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
308 người đang online