Tiếng Anh
https://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/pages/Dinh-huong-phat-trien-.aspx
http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Hien-mau-tinh-nguyen.aspx

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

Trong 11 tháng năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 03 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho một số dự án, với số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm 108,8 triệu USD và 24,9 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm từ đầu năm đến nay...

http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dich-vu-cong/cong-dan/dang-nhap
http://dichvucong.hungyen.gov.vn/dichvucong/thongke/ajaxChiTietThang&nam=2020&ma_don_vi=TN_TKQ_BQL&ma_co_quan=BQLCKCN
https://dx.mic.gov.vn/
https://fta.moit.gov.vn/

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2022 của Ban Quản lý các khu công... (29/11/2022)

Trong 11 tháng năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 03 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho một số dự án, với số...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Thay đổi người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. (31/03/2022)

Câu hỏi: Công ty TNHH Sơn bột Đại Phú đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900273144 ngày...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
850 người đang online