Tiếng Anh

Hội nghị công chức,viên chức năm 2019

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và Công văn văn bản số 69/CĐCKCN ngày 29/11/2019 về việc tổ chức Hội nghị CCVC người lao động trong cơ quan hành chính và trong các doanh nghiệp trong các KCN năm 2019. Được sự nhất trí của Chi ủy, sáng...

http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Home/Receip
http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/

Hội nghị công chức,viên chức năm 2019 (21/01/2020)

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và Công văn văn bản số 69/CĐCKCN ngày 29/11/2019 về...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/

Hỏi Thủ tục thay đổi Mục tiêu của dự án (25/11/2019)

Câu hỏi: Chúng tôi Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc. Hiện tại chúng tôi đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho dự án tại KCN Yên Mỹ 2. Trong mục Mục tiêu của dự án đã được cấp: Đầu tư xây...

Tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm... (01/03/2018)

Tiếp theo chương trình kết nối doanh nghiệp và người lao động trong năm 2017, Công ty TNHH KCN Thăng Long II sẽ tổ chức “Ngày hội việc làm” tại KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên vào ngày 10/3/2018.

°
2829 người đang online