Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư thứ cấp theo khu công nghiệp hết năm 2022

Đến hết năm 2022, tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 514 dự án đầu tư thứ cấp đăng ký còn hiệu lực, bao gồm: 278 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.390 triệu đô la Mỹ và 236 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 33.267 tỷ đồng. Các dự án đầu tư tập trung tại 8 KCN là: KCN Phố Nối A, KCN Dệt may - Phố Nối, KCN Thăng Long II, KCN Minh Đức, KCN Yên Mỹ II, KCN Yên Mỹ, KCN Minh Quang và KCN Sạch.

KCN Phố Nối A hiện có số dự án đầu tư đăng ký lớn nhất với 213 dự án, bao gồm 93 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.144 triệu đô la Mỹ và 120 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 22.269 tỷ đồng; tiếp đến là KCN Thăng Long II với 104 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.129 triệu đô la Mỹ; đứng thứ ba là KCN Dệt May Phố Nối với 68 dự án, bao gồm 35 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 511 triệu đô la Mỹ và 33 dự án có vốn đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 2.865 tỷ đồng; đứng thứ tư là KCN Yên Mỹ II với 44 dự án, bao gồm 16 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 205 triệu đô la Mỹ và 28 dự án có vốn đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký là 2.747 tỷ đồng;...

Tổng diện tích đất công nghiệp thuê sử dụng của các dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực theo đăng ký là 1.006 ha, trong đó: KCN Phố Nối A là 402 ha; KCN Thăng Long II là 241 ha; KCN Dệt May Phố Nối là 95,4 ha; KCN Yên Mỹ II là 62,4 ha; KCN Minh Đức là 51,2 ha; KCN Yên Mỹ là 101,5 ha; KCN Minh Quang là 46,4 ha, KCN Sạch là 5,8 ha.

Các dự án đầu tư vào các KCN tỉnh tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực chủ yếu là: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (72 dự án); Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (56 dự án); Hoạt động kinh doanh bất động sản (53 dự án); Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (31 dự án); Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (30 dự án); Công nghiệp chế biến, chế tạo khác (29 dự án); Dệt (28 dự án); Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu (27 dự án); Sản xuất chế biến thực phẩm 20 (dự án); Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất (19 dự án); Sản xuất thiết bị điện (18 dự án); Sản xuất trang phục (18 dự án); Sản xuất kim loại (17 dự án); ....

Hết năm 2022, tại các khu công nghiệp tỉnh có 435 dự án đầu tư thứ cấp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 84,63% tổng số dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực, trong đó: KCN Phố Nối A là 194 dự án, KCN Thăng Long II là 100 dự án, KCN Dệt May Phố Nối là 65 dự án, KCN Yên Mỹ II là 37 dự án, KCN Minh Đức là 26 dự án, KCN Yên Mỹ là 07 dự án và KCN Minh Quang là 06 dự án. Tổng số lao động sử dụng của các doanh nghiệp trong các KCN hiện nay là trên 78.000 người, trong đó: KCN Phố Nối A khoảng 30.000 người, KCN Thăng Long II khoảng 28.500 người, KCN Dệt May Phố Nối khoảng 15.000 người, ....

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO KHU CÔNG NGHIỆP

(Tính đến hết năm 2022)

Số TT

Tên khu công nghiệp

Dự án trong nước

Dự án nước ngoài

Tổng Số dự án còn hiệu lực

Số dự án

Vốn đăng ký (tỷ đồng)

Số dự án đang HĐ

Số dự án

Vốn đăng ký (triệu USD)

Số dự án đang HĐ

1

KCN Phố Nối A

120

22.668,9

104

93

1.144,2

90,0

213

2

KCN Thăng Long II

 

 

 

104

3.128,9

100,0

68

3

KCN Dệt may - Phố Nối

33

2.864,6

31

35

510,8

34,0

104

4

KCN YÊN MỸ II

28

2.746,9

24

16

204,9

13,0

31

5

KCN Minh Đức

24

1.087,2

20

7

42,8

6,0

44

6

KCN YÊN MỸ

14

2.025,5

3

12

256,8

4,0

26

7

KCN Minh Quang

17

1.874,1

4

7

87,8

2,0

24

8

KCN Sạch

 

 

 

4

13,7

0,0

4

Tổng cộng

236

33.267,3

186

278

5.390,0

249

514

Nguyễn Tuấn Anh

Phòng Quản lý Doanh nghiệp