Công văn số 183/BQL-DN ngày 03/4/2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, giới thiệu, bồi dưỡng điển hình tiên tiến

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 182/SKHCN-VP ngày 23/3/2023 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, giới thiệu bồi dưỡng điển hình tiên tiến, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch số 90/KH-UBND; số 79/KH-UBND của UBND tỉnh; số 34/KH-SKHCN; số 41/KH-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa và hiệu quả thiết thực của việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất và đời sống” do UBND tỉnh phát động. Đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của doanh nghiệp và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

2. Tổ chức, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống” tại doanh nghiệp; Kịp thời phát hiện, xây dựng, lựa chọn, hỗ trợ, bồi dưỡng nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác. Tiêu chí khen thưởng là các tập thể, các nhân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có thành tích tiêu biểu, đặc biệt xuất sắc trong đợt thi đua, trong phong trào thi đua và đạt một trong các tiêu chí sau:

a) Đối với tập thể: Là các tập thể có sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao; đưa nhanh khoa học, công nghệ vào sản xuất, phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

b) Đối với cá nhân: có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu các cơ chế chính sách ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống; là người trực tiếp có nhiều sáng tạo, đổi mới ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả và giá trị kinh tế cao.

3. Lập danh sách giới thiệu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất và đời sống” tại doanh nghiệp gửi về Ban Quản lý các KCN tỉnh trước ngày 10/5/2023 để tổng hợp, đề xuất khen thưởng theo quy định.

(Gửi kèm Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 11/6/2021, số 79/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND; các kế hoạch số 34/KH-SKHCN ngày 16/9/2021; số 41/KH-SKHCN ngày 25/4/2022 và Văn bản số 182/SKHCN-VP ngày 23/3/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ).

Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các doanh nghiệp trong KCN tỉnh tổ chức thực hiện./

Chi tiết Công văn số 183/BQL-DN ngày 03/4/2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp