Công văn số 197/BQL-DN ngày 10/4/2023 của Ban Quản lý các KCN về việc lưu trú, tạm trú trong khu công nghiệp

Phúc đáp văn bản số 01/CV-ECHO ngày 05/4/2023 của Công ty TNHH cung cấp sàn nhựa Echo về việc hướng dẫn tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Ban Quản lý các KCN có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH cung cấp sàn nhựa Echo dự kiến sử dụng khoảng 10 người nước ngoài là Ban Giám đốc và chuyên gia kỹ thuật, tạm trú lưu trú tại văn phòng tầng 2 của công ty, là không đảm bảo điều kiện được lưu trú, tạm trú trong KCN, được quy định tại Điều 25 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

2. Theo quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 25 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế: "Điều 25. Tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp 2. Chuyên gia, người lao động được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện theo quy định sau đây:

b) Đối với chuyên gia, người lao động là người nước ngoài thì thực hiện tạm trú theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

3. Cơ sở lưu trú được xây dựng tại phần diện tích đất dịch vụ của khu công nghiệp; bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan; bảo đảm an ninh, trật tự và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

4. Trường hợp bất khả kháng do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh, biểu tình, bạo loạn hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, chuyên gia, người lao động được phép lưu trú ở doanh nghiệp, ở lại doanh nghiệp tại khu công nghiệp theo quy định sau đây:

….

b) Đối với chuyên gia, người lao động là người nước ngoài được phép ở lại doanh nghiệp tại khu công nghiệp trong thời gian ít hơn 30 ngày và phải thực hiện việc khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam."

Ban Quản lý các KCN tỉnh trả lời để Công ty TNHH Cung cấp sàn nhựa Echo biết./

Chi tiết Công văn số 197/BQL-DN ngày 10/4/2023 của Ban Quản lý các KCN.