Văn bản số 220/BQL-TN&MT ngày 17/4/2023 của Ban Quản lý các KCN về việc Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023

Chi tiết Văn bản số 220/BQL-TN&MT ngày 17/4/2023