Thông báo số 10/TB-BCĐHMKCN ngày 26/5/2023 Về việc kế hoạch tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại Công ty TNHH TOTO Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên năm 2023

Chi tiết Thông báo số 10/TB-BCĐHMKCN ngày 26/5/2023 của Ban Chỉ đạo hiến máu khu công nghiệp