Quy định 46-QĐ/CBBQL ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nguồn tin: Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên