Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của BCH TW v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.

Nguồn tin: Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên