Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính Trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nguồn tin: Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên