Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các KCN trên địa bàn tỉnh – Một số tồn tại và đề xuất kiến nghị

KCN Phố Nối A và KCN Dệt May Phố Nối là hai khu công nghiệp đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh từ năm 2003. Khi thành lập tại các KCN này đã có 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 24,8 triệu USD được cấp phép đầu tư. Từ 2004 đến nay, đã có thêm 100 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.345 triệu USD được tiếp nhận vào trong 04 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (Phố Nối A, Dệt may Phố Nối, Thăng Long II và Minh Đức). Một số dự án đầu tư hoạt động có hiệu quả đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư, với tổng số điều chỉnh tăng 251 triệu USD

Xem, tải chi tiết bài viết