Lĩnh vực Xuất, nhập cảnh

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

19/2009/QĐ-UBND

22/9/2009

Ban hành quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên.

10/2006/TT-BCA

18/9/2006

Hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

45/2006/QĐ-TTg

28/02/2006

Ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.