Tăng cường công tác quan trắc, giám sát môi trường định kỳ của các doanh nghiệp trong KCN.

Thực hiện Luật bảo vệ môi trường năm 2014, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó quy định trong quá trình hoạt động của dự án, các Doanh nghiệp phải thực hiện quan trắc, giám sát, phân tích môi trường định kỳ với tần suất, vị trí và các thông số quan trắc, giám sát, phân tích theo đúng các nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt/xác nhận/đăng ký và thực hiện báo cáo kết quả về cơ quan quản lý nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Việc thực hiện quan trắc, giám sát, phân tích môi trường định kỳ trong quá trình hoạt động của dự án theo đúng quy định hiện hành nhằm giúp các Doanh nghiệp cập nhật, theo dõi, giám sát các số liệu quan trắc, giám sát, phân tích, điển hình các thông số đặc trưng có trong môi trường khí thải, nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án. Việc này giúp Doanh nghiệp theo dõi, giám sát, đánh giá mức độ tác động của các nguồn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm trường, tới sức khỏe của người lao động, môi trường xung quanh và chủ động thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần giữ vững và duy trì môi trường xanh, sạch, đẹp, giảm thiểu tác động tới môi trường trong quá trình hoạt động của dự án.

Trong quá trình quản lý, theo dõi, giám sát các Doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cho thấy việc thực hiện quan trắc, giám sát, phân tích môi trường định kỳ của các Doanh nghiệp cơ bản đảm bảo theo quy định. Trong năm 2016, có 145/211 dự án đang hoạt động trong các KCN thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc đã nộp báo cáo quan trắc về Ban. Tuy nhiên, việc quan trắc, giám sát của các Doanh nghiệp trong các KCN vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Vẫn còn một số Doanh nghiệp không báo cáo kết quả quan trắc (có 66/211 dự án chưa báo cáo kết quả quan trắc về Ban Quản lý); mẫu báo cáo kết quả quan trắc chưa đảm bảo theo mẫu quy định; một số Doanh nghiệp thực hiện quan trắc không đầy đủ vị trí, thông số theo các nội dung đã cam kết, dẫn đến kết quả quan trắc chưa phản ánh đúng với hiện trạng môi trường; một số Doanh nghiệp hợp đồng với đơn vị thực hiện quan trắc, phân tích chưa đủ điều kiện theo quy định (đơn vị thực hiện quan trắc, phân tích không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định, quan trắc, phân tích một số thông số chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện)…

Để việc quan trắc, giám sát, phân tích môi trường định kỳ của các Doanh nghiệp trong các KCN đúng, đầy đủ các quy định hiện hành, các Doanh nghiệp cần chú trong thực hiện tốt một số nội dung:

- Trong quá trình quan trắc, giám sát, phân tích môi trường định kỳ, các Doanh nghiệp phải ký hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực để thực hiện đo đạc, lấy mẫu, phân tích các thông số môi trường của dự án theo đúng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp theo đúng các quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

- Các Chủ đầu tư hạ tầng KCN thực hiện chương trình quan trắc môi trường KCN theo đúng quy định của pháp luật và tổng hợp, báo cáo kết quả quan trắc môi trường và công tác bảo vệ môi trường KCN; gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các KCN trước ngày 31/12 hàng năm. Mẫu báo cáo theo hướng dẫn tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Các Doanh nghiệp trong các KCN thực hiện chương trình giám sát, quan trắc môi trường đúng và đầy đủ về tần suất, vị trí, thông số quan trắc theo nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/Đề án bảo vệ môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận, đăng ký; báo cáo về cơ quan thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt, xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/Đề án bảo vệ môi trường, chấp thuận, đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường và xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường. Mẫu báo cáo theo hướng dẫn tại phụ lục 5 biểu A1, A2 ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

- Chủ đầu tư hạ tầng KCN, các Doanh nghiệp trong các KCN phải lưu giữ kết quả quan trắc môi trường tự động dưới dạng tệp điện tử; bản gốc báo cáo kết quả quan trắc định kỳ, bản gốc phiếu trả kết quả phân tích trong thời gian tối thiểu 03 năm.

- Qua kết quả quan trắc nếu có chỉ số vượt quá tiêu chuẩn, quy chuẩn cho phép, chủ doanh nghiệp cần chủ động tìm nguyên nhân, khắc phục kịp thời.

Nguyễn Duy Loát