Thủ tục Xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

Thủ tục Xác nhận Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ dự án nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên có Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Thông báo về việc chưa xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm:

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu Mẫu số I.1;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ dự án.

* Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án không thuộc thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm:

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu số I.2;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của chủ dự án.

b) Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ gốc

- Thời hạn giải quyết:

 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng lập Kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện.

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Thông báo về việc chưa xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của Ban Quản lý các KCN.

- Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu trang bìa và yêu cầu về nội dung của Bản kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Mẫu số I.1 (tải về).

- Cấu trúc và nội dung của Bản kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Mẫu số I.2 (tải về)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-STNMT ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ủy quyền xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào về việc ủy quyền xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm về việc ủy quyền xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 3822/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ về việc ủy quyền xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường;