Công khai Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA TRƯỞNG BAN

Nơi tiếp công dân

Hội trường tầng II, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Thời gian

 

Nội dung

Thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của Ban